نمونه محاسبه حاشیه فروش


من مهدی هاشمیان متولد 7/3/1346 داری مدرک لیسانس ریاضی از مرکز تربیت معلم شهید دست غیب تهران لیسانس حسابداری از دانشگاه چمران اهواز فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،مولف کتاب حسابداری شرکت های (1) و اصول حسابرسی (1) با بیش از 25 سال سابقه آموزشی در سطح دانشگاه و موسسات آموزشی و کلاسهای کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد
مدرس دورس ریاضی و آمار در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

حسابداری و حسابرسی

4- داده هاي 24 ماه گذشته كل توليد و هزينه سربار شركت سهامي شيشه قزوين با استفاده از رگرسيون ساده خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در زير نتايج بدست آمده از رگرسيون ساده ارائه شده است كه مبنايي را براي براورد هزينه سربار فراهم مي آورد.

متغير وابسته = هزينه سربار كارخانه، متغير مستقل = ساعات كار مستقيم

مقادير محاسبه شده:

جزء ثابت = 000ر110 ريال، ضريب متغير مستقل = 4/6 ريال

ضريب همبستگي = 953/0 ، R 2 (ضريب تعيين) 908/0

با توجه به نتايج فوق چه درصدي از تغييرات هزينه هاي سربار را مي توان به كمك متغير مستقل تعيين نمود؟

5- در شركت خراسان كل هزينه هاي ثابت 400 ميليون ريال و قيمت فروش تنها محصول آن 000ر25 ريال است. در يك دوره مالي 20% ظرفيت بلااستفاده بوده است. هزينه ساخت محصول در سطح 000ر100 واحد شامل موارد زير است:

مواد مستقيم 000ر5 ريال

دستمزد 000ر6 ريال

سربار 000ر7 ريال

تغيير در ظرفيت فعلي تغييري در كل هزينه هاي شركت ايجاد نخواهد كرد. اخيرا شركت سفارشي معادل 000ر10 واحد به قيمت 000ر15 ريال دريافت نموده است. حداكثر قيمتي كه اين شركت مي تواند سفارش فوق را به شركت ديگر واگذار نمايد، چقدر خواهد بود؟

با استفاده از اطلاعات زير به سوالات 6 تا 9 پاسخ دهيد.

در فرايند توليد محصول ماده اوليه الف در ابتداي عمليات و ماده اوليه ب هنگامي كه محصول 40% تكميل است مصرف مي گردند. محصولات در نقطه 60% تكميل مورد بازرسي قرار گرفته و هرگونه ضايعات (چه عادي و غيرعادي) مورد شناسايي قرار مي گيرد. هزينه هاي تبديل بطور يكنواخت طي فرايند توليد به وقوع مي پيوندند.

اطلاعات مرتبط با بهمن ماه 1384:

موجودي كالاي در جريان اول دوره (2000 واحد 30% تكميل) 000ر200ر1 ريال

كالاي تكميل شده 5000 واحد و كالاي در جريان پايان دوره (1500 واحد 80% تكميل)

ضايعات عادي غيرقابل فروش 200 واحد- ضايعات غيرعادي قابل فروش 100 واحد ( هر واحد 800 ريال)

هزينه هاي توليد: مواد الف 000ر200ر9 ريال- مواد ب 000ر300ر3 ريال- هزينه هاي تبديل 000ر660ر5 ريال

6- معادل آحاد توليد از نظر مواد ب چند واحد است؟

7- بهاي تمام شده يك واحد كالاي ساخته شده در بهمن ماه چند ريال است؟

8- بهاي تمام شده كالاي تكميل شده از محل موجودي اول دوره (2000 واحد كالاي در جريان اول دوره) چند ميليون ريال است؟

9- هزينه ضايعات غيرعادي چند ريال است؟

10- تعداد كالاي در جريان اول دوره 000ر26 واحد و تعداد كالاي تكميل شده 000ر30 واحد است. معادل آحاد تكميل شده طبق روش فايفو 250ر31 واحد است كه 000ر11 واحد آن معادل آحاد كالاي در جريان ساخت آخر دوره است. درصد تكميل كالايدر جريان ساخت اول دوره چقدر است؟

11- اگر سود طبق روش جذبي 000ر400 ريال و طبق روش مستقيم 000ر300 ريال باشد و موجودي كالاي پايان دوره طبق روش مستقيم 000ر30 ريال و موجودي كالاي اول دوره طبق روش جذبي 500ر12 ريال بيشتر از موجودي كالاي اول دوره به روش مستقيم باشد، موجودي كالاي آخر دوره طبق روش جذبي چند ريال است؟

12- شركتي دو نوع محصول توليد مي كند:

الف) قيمت فروش 500 ريال، نسبت حاشيه فروش 50%، تعداد فروش 4000 واحد

ب) قيمت فروش 400 ريال، نسبت حاشيه فروش 40%، تعداد فروش 6000 واحد

هزينه هاي ثابت شركت در هر دو 000ر600ر19 ريال است. تعداد فروش هر محصول در نقطه سر به سر چند واحد است؟

1) الف) 000ر40 ، ب) 000ر60

2) الف) 000ر50 ، ب) 000ر40

3) الف) 000ر50 ، ب) 000ر50

4) الف) 000ر60 ، ب) 000ر40

13- در تحليل هاي مبتني بر رفتار هزينه ها، كدام مورد بي تاثير است؟

3) روش هاي هزينه يابي

4) رابطه ميان متغيرهاي موجود

14- در تحليل انحرافات سود با فرض اينكه دايره كوچك معرف اندازه بودجه بازار (حجم كل فروش صنعت) دايره بزرگ معرف اندازه واقعي بازار (حجم كل فروش صنعت) قوس CD معرف سهم بودجه اي شركت از بازار فوق و قوس AB معرف سهم واقعي شركت از بازار فوق باشد، كدام منطقه از شكل بيانگر انحراف اندازه بازار است؟

15- کدام منطقه از شکل سوال 14 معرف انحراف سهم بازار است؟

16- نسبت خروجی (ستانده) یک فرایند تولیدی به ورودی (داده) مصرف شده در آن، بهره وری نامیده می شود. فرایندی را در نظر بگیرید که در حال حاضر 2000 واحد محصول را با 500 ساعت کار در هر روز تولید می کند. هرگاه با طراحی مجدد این فرایند بتوان 2750 واحد محصول را با 550 ساعت کار روزانه تولید کرد، افزایش بهره وری ناشی از تغییر در فرایند تولید چقدر خواهد بود؟

17- شرکت مهر 5000 محصول معیوب در انبار خود دارد که بهای تمام شده تولید هر واحد آن 6000 ریال است. در صورت بازسازی این محصولات باهزینه هر واحد 2000 ریال، شرکت قادر به فروش آنها به قیمت 3000 ریال می باشد. از سوی دیگر قیمت فروش هر واحد از محصولات مذکور در صورت عدم بازسازی، 1200 ریال است. راهکار مناسب و هزینه فرصت مربوط عبارت است از:

1) بازسازی 000ر000ر9 ریال

2) بازسازی 000ر000ر15 ریال

3) عدم بازسازی 000ر000ر1 ریال

4) عدم بازسازی 000ر000ر31 ریال

18- مبلغ سرمایه گذاری اولیه طرحی 200 میلیون ریال و ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی آن با نرخ های 24% و 30% به ترتیب 280 و 160 میلیون ریال است. نرخ بازده داخلی (IRR) تقریبی این طرح چند درصد است؟

19- هزینه های ثابت شرکتی در سطح فعلی تولید مبلغ 000ر160 ریال و سود عملیاتی آن 000ر80 ریال است. اگر سطح فروش شرکت 40% افزایش یابد، سود عملیاتی آن چند درصد تغییر خواهد کرد؟

20- شرکت بازرگانی رفیع اخیرا بر روی فروش کالای جدیدی مبلغ 50 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده است. انتظار میرود که انجام این کار فروش و هزینه های ثابت شرکت را به ترتیب 100 میلیون ریال و20 میلیون ریال افزایش دهد. با فرض این که بهای تمام شده کالای فروش رفته 60% فروش است، دوره بازگشت این سرمایه گذاری چند سال می باشد؟ (از آثار مالیاتی صرفنظر می شود.)

21- با توجه به نمودار زیر کدام گزینه نادرست است؟

1) نرخ بازده داخلی (IRR) طرح ب بزرگتر از طرح الف است.

2) ارزش فعلی خالص (NPV) طرح الف بزرگتر از طرح ب است.

3) در نرخ بازده 8% ارزش فعلی خالص (NPV) دو طرح با یکدیگر برابر است.

4) از روی نمودار می توان نرخ بازده داخلی (IRR) دو طرح را مشخص کرد.

22- زمانی تصمیم گیری راجع به انتخاب از میان چند محصول برای تولید با توجه به حاشیه فروش بالاتر صحیح نمی باشد که .

1) تولید اتوماتیک باشد.

2) هزینه های ثابت زیاد باشند.

3) ظرفیت بلااستفاده وجود داشته باشد.

4) ظرفیت کارحانه با منابع محدود روبرو باشد.

23- در تسهیم هزینه های مشترک براساس روش خالص ارزش بازیافتنی (NPV) درامد حاصل از فروش محصول فرعی به عنوان . عمل می کند.

2) کاهش در هزینه های مشترک

3) کاهش در هزینه های بعد از تفکیک

4) نسبتی جهت تسهیم هزینه مشترک به این محصول

با توجه به اطلاعات زیر به سوالات 24 تا 27 پاسخ دهید.

شرکتی از سه نوع نیروی کار متفاوت در سه سطح براساس استاندارد زیر جهت تولید 100 واحد از یک نوع محصول استفاده می کند.

سطح Ι 4 ساعت هر ساعت 60 ریال تعداد 4 نفر

سطح ΙΙ 3 ساعت هر ساعت 75 ریال تعداد 3 نفر

سطح ΙΙΙ 1 ساعت هر ساعت 115 ریال تعداد 1 نفر

در سال جاری در ترکیب نیروی انسانی تغییراتی صورت گرفت به نحوی که در سطح Ι، 6 نفر، در سطح ΙΙ، دو نفر، و در سطح ΙΙΙ تغییری صورت نگرفت. با توجه به پایین آمدن کارایی ترکیب جدید نسبت بازده از 100 به 90 تقلیل یافت. هیچ گونه تغییری در مواد مصرفی هر واحد به دلیل تغییر در ترکیب کار صورت نگرفت و مواد برای هر واحد تولید یک کیلوگرم اما به دلیل افت کیفی مواد 5% آحاد تولید ضایعات در نظر گرفته می شود.

24- چه میزان مواد جهت تولید 750ر42 واحد کالا لازم است؟

25- میزان ساعت کار استاندارد برای تولید 750ر42 واحد کالا چقدر است؟

26- انحراف کل هزینه دستمزد چه میزان می باشد؟

27- چه میزان از انحراف دستمزد مربوط به تغییر در ترکیب نیروی انسانی است؟

با توجه به اطلاعات زیر به سوالات 28 تا 30 پاسخ دهید.

اگر قیمت فروش کالا 50 ریال برای هر واحد و هزینه ثابت در دو سطح تولید روزانه و شبانه به ترتیب زیر باشد:

سطح تولید - واحد

هزینه ثابت

شیفت روز 000ر15 – 0

000ر200 ریال

شیفت شب 000ر25 – 001ر15

000ر264 ریال

شرکت در سال گذشته با فروش 000ر12 واحد مبلغ 000ر20 ریال زیان داشته باشد. نرخ متغیر در شیفت شب 20% بیشتر از شیفت روزانه است (به دلیل افزایش نرخ دستمزد در شب) ماکزیمم ظرفیت تولید شرکت 000ر25 واحد می باشد.

28- حاشیه فروش هر واحد در دو شیفت به ترتیب برابر است با .

1) روزانه 15، شبانه 8

2) روزانه 33/20، شبانه 396/14

3) روزانه 25، شبانه 20

4) روزانه 35، شبانه 28

29- تعداد فروش در نقطه سر به سر دو شیفت به ترتیب کدام است؟

1) شیفت روز 800ر12 واحد، شیفت شب 250ر21 واحد

2) شیفت روز 333ر13 واحد، شیفت شب 500ر17 واحد

3) شیفت روز 333ر13 واحد، شیفت شب 500ر18 واحد

4) شیفت روز 333ر13 واحد، شیفت شب 875ر19 واحد

30- سود شرکت در شیفت شب چند ریال است؟

بزودی پاسخهای تشریحی در این قسمت قرار خواهند گرفت

1- گزینه 2 صحیح است.

2- گزینه 4 صحیح است.

3- گزینه 1 صحیح است.

4- گزینه 3 صحیح است.

5- گزینه 3 صحیح است.

6- گزینه 4 صحیح است.

7- گزینه 2 صحیح است.

8- گزینه 3 صحیح است.

9- گزینه 1 صحیح است.

10- گزینه 1 صحیح است.

11- گزینه 4 صحیح است.

12- گزینه 1 صحیح است.

13- گزینه 3 صحیح است.

14- گزینه 1 صحیح است.

15- گزینه 2 صحیح است.

16- گزینه 3 صحیح است.

17- گزینه 3 صحیح است.

18- گزینه 3 صحیح است.

19- گزینه 4 صحیح است.

20- گزینه 3 صحیح است.

21- گزینه 2 صحیح است.

22- گزینه 4 صحیح است.

23- گزینه 2 صحیح است.

24- گزینه 2 صحیح است.

25- گزینه 4 صحیح است.

26- گزینه 4 صحیح است.

27- گزینه 3 صحیح است.

28- گزینه 1 صحیح است.

29- گزینه 4 صحیح است.

30- گزینه 1 صحیح است..

من مهدی هاشمیان متولد 7/3/1346 داری مدرک لیسانس ریاضی از مرکز تربیت معلم شهید دست غیب تهران لیسانس حسابداری از دانشگاه چمران اهواز فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،مولف کتاب حسابداری شرکت های (1) و اصول حسابرسی (1) با بیش از 25 سال سابقه آموزشی در سطح دانشگاه و موسسات آموزشی و کلاسهای کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد
مدرس دورس ریاضی و آمار در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه بهای تمام شده

بهای تمام شده پارسان

بهای تمام شده کالاها، معیار مالی بسیار ارزشمندی برای کسب‌وکارهاست؛ چون در آن تمامی هزینه‌های مربوط به تولید و فروش یک محصول اندازه‌گیری می‌شود. صاحبان کسب‌وکار بهای تمام شده را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند تا مطمئن شوند که هزینه‌ها در محدوده برآوردهای بودجه قرار دارد و کسب‌وکارشان در حال سودآوری است. اما بهای تمام شده کالا چیست؟ نحوه محاسبه بهای تمام شده چگونه است؟ برای آشنایی بیشتر با بهای تمام شده و اهمیت آن برای کسب‌وکارها، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

بهای تمام شده چیست؟

منظور از بهای تمام شده کالا، کل مبلغی است که برای تولید، ساخت و فروش یک محصول صرف می‌شود. در نتیجه، تنها کسب‌وکارهایی باید این معیار را مورد تجزیه‌وتحلیل و بررسی قرار دهند که موجودی فیزیکی دارند و محصولی تولید می‌کنند. تعریف بهای تمام شده ساده به نظر می‌رسد، اما محاسبه آن باتوجه‌به محصولاتی که تولید می‌کنید ممکن است پیچیده باشد.

ازآنجایی‌که بهای تمام شده برای ادامه فعالیت کسب‌وکار شما بسیار ضروری است، باید آن را به‌عنوان هزینه در صورت‌های درآمدی خود لحاظ کنید. همچنین، برای محاسبه سود ناخالص و حاشیه سود، محاسبه بهای تمام شده ضروری است.

برای محاسبه بهای تمام شده چه مواردی در نظر گرفته می‌شوند؟

یکی از اصلی‌ترین چیزهایی که ذهن مدیران را هنگام محاسبه بهای تمام شده به خود مشغول می‌کند، این است که برای محاسبه بهای تمام شده چه چیزهایی را باید مدنظر قرار دهیم و چه چیزهایی را نه.

اگر پرداخت هزینه خاصی را متوقف کرده‌اید و بدون آن قادر به تولید کالا یا ارائه خدمات هستید، این هزینه نباید در فرمول محاسبه بهای تمام شده لحاظ شود. اما اگر قطع آن هزینه مانع از تولید کالا شود، باید در محاسبه آن را در نظر بگیرید.

بعضی از مواردی که حتماً باید در محاسبه بهای تمام شده کالا در نظر گرفته شوند عبارت‌اند از:

 • مجوز نرم‌افزار
 • مواد اولیه یا لوازم موردنیاز برای تولید
 • هزینه بسته‌بندی محصولات
 • هزینه نگهداری محصولات/مواد اولیه
 • دستمزد کارکنانی که در تولید/تحویل مستقیم کالاها و خدمات شرکت مشارکت دارند

با این تفاسیر، چه چیزهایی را نباید در محاسبه بهای تمام شده کالاها در نظر گرفت؟ این مسئله کاملاً به ماهیت کسب‌وکار شما و نوع محصولاتی که تولید می‌کنید بستگی دارد. مواردی که در زیر از آن‌ها نام‌برده‌شده است، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید دخالت ندارند و نباید در فرمول محاسبه بهای تمام شده لحاظ شوند:

 • هزینه‌های مربوط به بازاریابی محصول و افزایش فروش
 • کمیسیون فروشندگان
 • بعضی از هزینه‌های سربار
 • هزینه توسعه محصول

چرا محاسبه بهای تمام شده مهم است؟

محاسبه بهای تمام‌شده کالاها مزایای متعددی را برای کسب‌وکارها به همراه دارد، از جمله:

۱. تعیین قیمت مناسب برای محصولات

تعیین قیمت مناسب برای کالاهای تولیدی، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که هزینه‌های خود را پوشش دهید و درعین‌حال، از حاشیه سود سالمی برخوردار شوید. علاوه بر این، محاسبه بهای تمام شده شما را درباره این‌که دقیقاً چه زمانی باید قیمت‌های خود را افزایش یا کاهش دهید، راهنمایی می‌کند.

۲. درک سلامت مالی کسب‌وکار

با محاسبه هزینه فرایندهای تولید و استفاده از بهای تمام شده برای محاسبه نسبت‌های مختلف، می‌توانید وضعیت سلامت مالی شرکتتان را بهتر درک کنید. از این طریق، می‌توانید درباره این‌که به سرمایه‌گذاری بیشتر یا بهبود مدیریت موجودی‌ها نیاز است یا خیر، تصمیم‌گیری کنید. همچنین، به شما کمک می‌کند که دریابید آیا می‌توانید بدهی‌های خود را صاف کنید؟ اگر نتوانستید، آیا باید هزینه‌های حقوق و دستمزد را کاهش دهید یا این‌که کسب‌وکار خود را به طور کامل تعطیل کنید؟

۳. مدیریت مؤثر مالیات‌ها

بهای تمام شده یک هزینه تجاری است؛ به این معنی که از مالیات کسر می‌شود. دانستن بهای تمام شده به شما کمک می‌کند که مالیات‌های خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنید و از بروز مشکلات قانونی جلوگیری کنید. شایان‌ذکر است که اگر بهای تمام شده بالا باشد، مالیات کمتری به شما تعلق می‌گیرد؛ چون درآمد خالص کمتری خواهید داشت. اگرچه پرداخت مالیات کمتر باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های کسب‌وکار می‌شود، اما از طرف دیگر نشان‌دهنده این است که کسب‌وکار شما سودآوری کافی ندارد؛ بنابراین، برای اطمینان از کارایی و سودآوری کسب‌وکارتان، باید تعادل مناسب و درستی برقرار کنید.

۴. شناسایی فرصت‌های آتی برای رشد

تجزیه‌وتحلیل تغییرات بهای تمام شده در چند سال گذشته این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که با تخمین فروش، درآمد و هزینه‌های عمومی کسب‌وکار در دوره‌ای معین، تصمیم‌های راهبردی بیشتری اتخاذ کنید.

بهای تمام شده چگونه محاسبه می‌شود؟

فرمول و نحوه محاسبه بهای تمام شده کالا باتوجه‌به ماهیت کسب‌وکار شما متفاوت است. در ادامه، چند فرمول برای محاسبه بهای تمام شده کالاها ارائه شده است:

 • خرید خالص= خرید طی دوره + اضافات خرید – (برگشت از خرید + تخفیفات درصدی خرید+ کسورات خرید)
 • موجودی کالای پایان دوره = تعداد کالای موجود در انبار × بهای هر کالا
 • بهای تمام‌شده کالای تولیدشده = بهای تمام شده کالا در جریان تولید – موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
 • موجودی کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + خرید خالص
 • فرمول بهای تمام‌شده کالای فروخته‌شده= موجودی کالای آماده برای فروش – موجودی کالای پایان دوره

بهای تمام شده پارسان

کلام آخر

در هر کسب‌وکاری، مدیریت مؤثر هزینه‌ها و فعالیت‌ها، عامل اصلی کسب سود بیشتر و در نهایت بقای آن کسب‌وکار است. بررسی بهای تمام شده به شما کمک می‌کند تا بهتر بفهمید که نمونه محاسبه حاشیه فروش کدام حوزه‌های تولید بیشتر پول شما را می‌خورند و کدام بخش از فرایندها را باید تغییر دهید. همچنین، در اتخاذ تصمیم‌های تجاری هوشمندانه و بهبود سلامت مالی کسب‌وکار شما را یاری می‌رساند. در مقاله حاضر با شما درباره نحوه محاسبه بهای تمام شده و مزایای آن برای کسب‌وکار صحبت کردیم. شما چگونه از بهای تمام شده برای بهبود کسب‌وکارتان استفاده می‌کنید؟

شرکت راهکارهای نرم افزاری پارسان برای رفع تمامی نیازهای شما در حوزه ی بازرگانی خارجی و حسابداری بهای تمام شده، سامانه یکپارچه بازرگانی خارجی تحت وب پارسا ن را خدمت شما پیشکش می دارد. شما می توانید از طریق لینکهای زیر، توضیحات جامع و کامل محصولات را مطالعه نمایید و در صورت نیاز اقدام به ارسال درخواست دموی رایگان از این سامانه کنید. همچنین کارشناسان ما در واحد فروش، مشتاقانه آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما مشتریان گرامی در خصوص نحوه ی ارائه ی سیستم، عقد قرارداد و سایر موارد مرتبط هستند.

تفاوت مارجین و مارک آپ با مثال های کاربردی

تفاوت مارجین و مارک آپ در چیست؟ بهتر است بدانید که لفظ رایج در مارکت که در عصر جدید به نماد سود یا حواشی سود بیان می شد، بعضی اوقات شرکت ها با اشخاص خریدار با مشکل رو به رو می شوند و این مشکل در مفهوم مشکل می باشد. به عنوان مثال شرکتی وجود دارد که قیمت خرده فروشی یک محصولش 5000 هزار تومان می باشد و قیمت شخص خریدار آن 6000 هزار تومان می باشد. بهتر است بدانید که شرکت مبلغ 1000 تومان را به عنوان سود در نظر می گیرد.

ما در این مقاله در صرافی ارز دیجیتال بیستکس به تفاوت مارجین و مارک آپ نیز اشاراتی می کنیم. بهتر است که شما عزیزان این اطلاعات را داشته باشید که ما در این مقاله قصد بر این موضوع داریم که به تفاوت حاشیه سود و حاشیه فروش در بازار های ارز دیجیتال بپردازیم و آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

تفاوت مارجین و مارک آپ در چیست؟

باید بدانید که در این قسمت سعی بر این موضوع داریم که بتوانیم تفاوت بین مارجین و مارکت آپ را برای شما توضیح دهیم و تفاوت های آن ها را برای شما عزیزان نقد و بررسی کنیم. باید بدانید که نکاتی در این باره وجود دارد و افرادی که در این عرصه فعالیت ها زیادی دارند و در بازار های ارز دیجیتال سرمایه گذاری های زیادی را انجام می دهند و سود های زیادی را از این طریق به دست می آورند یکی از نکاتی که با استفاده از آن در این کار به موفقیت رسیده اند، تحلیل و بررسی بسیار زیاد در رابطه با این موضوع می باشد.

چرا که اگر شما قصد سرمایه گذاری دارید باید بدانید که بیشتر از هر چیزی به استراتژی سرمایه گذاری و تحلیل زیاد نیاز دارید. با ما در این قسمت همراه باشید تا به تفاوت های مارجین و مارکت آپ بپردازیم. به طور کلی تفاوت های این دو با هم به صورت گزینه ای مشخص نمی باشد و بهتر است بدانید که مارجین در واقع حاشیه سود برای مشتری می باشد و چگونگی محاسبه ها به تفاوت قیمت خرید و فروش محصول بر می گردد. باید بدانید که شما با تعیین و تعریف مارجین به سود خواهید رسید.

قیمت خریدار

بهتر است بدانید که در مارکت آپ افراد نسبت به حواشی سود محصول بر گرفته از قیمت خریدن محصول مورد تعریف واقف می شود. اما در مارجین این طور نمی باشد و رابطه عکس دارد و به طوری می توان گفت که مارجین در راستا حواشی سود برای خریدار می باشد.

سود مصرف کننده و قیمت خریدار

بهتر است که این نکته را در نظر داشته باشید که در مارجین این گونه می باشد که نسبت به حواشی سود محصول به قیمت مصرف کننده مورد تعریف واقف می شود. بهتر است بدانید که طریق بررسی آن، اختلاف بین قیمت خرید و فروش محصول می باشد. یکی نمونه محاسبه حاشیه فروش از روش های بسیار سود آور برای محصول چگونگی تعریف می باشد. هم چنین تعیین میزان مارجین محصول نیز می باشد.

چه زمانی بهتر است در بازار کریپتو از مارجین استفاده شود؟

چه زمانی بهتر است در بازار کریپتو از مارجین استفاده شود؟

بهتر است بدانید که ارزهای زیادی برای معامله کردن رمز ارزهای وجود دارند. شاید این گونه باشید که شما تا به حال فروش استقراضی بیت کوین و معاملات اهرم دار، معاملات مارجین و یا لوریج ارزهای دیجیتال را به گوشتان خورده باشد.

باید بدانید که لفظ ها و اصطلاحات به یک نوع روش اشاره می کند. باید بدانید که معاملات مارجین در بازار های کریپتو چندان پیچیده نمی باشد. باید به این موضوع آگاه باشید که بازار های رمز ارز دارای نوساناتی است که این نوسانات قیمت در مارکت این امکان را برای اشخاص تریدر ایجاد می کند که توانایی این را داشته باشند که از روش های معاملات مارجین در بازار های مختلف سود بدست آورند.

  ؟ نمی دانید؟ برای دانستن کلیک کنید.

چه زمانی بهتر است در بازار کریپتو از مارک آپ استفاده شود؟

بهتر است بدانید که تا به امروز افراد زیادی از مارک آپ در بازار استفاده کرده اند و دلیل آن اثبات و توجیه به مشتری درباره سود محصولات نیز می باشد و به این واسطه از مارک آپ استفاده می شود. به طور کلی این امر در معاملات انجام می شود و انجام این عملیات به نفع برخی از فروشندگان می باشد.

چگونه در انتخاب بهترین مارک آپ درست عمل کنیم؟

باید بدانید که با در نظر گرفتن روش های قیمت گذاری برای خواستار شدن سفارش مشتری بسیار موثر می باشد. به دلیل سود کمی که برای خریدار بعد از سود محصول به وجود می آید و اشخاص زیادی تصمیم به خرید محصول ندارند. مخصوصا اگر محصول عرضه شده نو و جدید باشد و نیاز به معرفی توسط رابط را داشته باشد. باید این نکته را در نظر داشته باشید که در قیمت گذاری ها باید به موضوع حواشی سود رابط ها توجه زیادی داشته باشید. بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که حواشی سود یک تاگو از قیمت های خرده فروش می باشد و هزینه مارکت یابی می باشد که برای تعریف محصول از آن استفاده می شود.

جدول اطلاعات

در این قسمت برخی از سوالات شما به صورت چکیده در این جدول گرد آوری شده است و ما در این بخش به دسترسی راحت تر شما به برخی از اطلاعات مقاله نیز می پردازیم.

موضوعتفاوت مارجین و مارک آپ
تفاوت مارک آپ با مارک جینمارک آپ برای مصرف و سود مصرف کنند، مارک جین برای قیمت فروش
نحوه حسابرسی مارک آپ قیمت فروش و قیمت خرید از هم کم شود و تقسیم بر قیمت فروش ضربدر صد
فرمول مارک جینقیمت فروش و خرید از هم کم شود و تقسیم بر قیمت خرید شود و ضربدر صد شود.

چگونه از مارک آپ استفاده کنیم؟

به طور کلی به مارک آپ هزینه مصرف می گویند و ما در این بخش به شما به صورت عامیانه و با مثال توضیح داده می شود. به طور کلی محصول سام با قیمت واقعی 6000 هزار تومان به دست شما می رسد و شما نزدیک 1000 تومان را برای سود آن در نظر می گیرید. این امر به معنی درصدی است که خریدار باید به شما پرداخت کند و این امر نشان دهنده قیمت واقعی محصول نیست.

فرمول محاسبه مارک آپ چیست؟

فرمول محاسبه مارک آپ چیست؟

برای محاسبه مارک آپ باید از فرمولی استفاده کنید و این فرمول به این صورت می باشد که قیمت فروش و قیمت خرید منها هم می شوند و بعد از آن تقسیم بر قیمت خرید می شوند و بعد از این محاسبه ضرب در 100 می شوند. این امر مقدار مارک آپ را مشخص می کند.

آیا مارجین و مارک آپ در فارکس و ارز دیجیتال با هم تفاوت دارد؟

بهتر است دانید که تمامی محاسبه ها بر روی یک پایه می باشد اما تفاوت های زیادی را به شما نشان می دهد. شما می توانید برخی از محاسبات مربوط به فارکس را با ارزهای دیجیتالی در این ارتباط مقایسه کنید اما به طور کلی این امر و وجود آن در این دو مورد یکسان است.

 • پیشنهاد می کنیم مقاله مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال را بخوانید.

آموزش مارجین و مارک آپ را از کجا دنبال کنیم؟

آموزش مارجین و مارک آپ را از کجا دنبال کنیم؟

باید این نکته را در نظر داشته باشید که اگر به دنبال این هستید که بتوانید آموزش های مارجین و مارکت آپ را پیدا کنید و به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید و ما در این مطلب به این موضوع پرداخته ایم و روش های را برای شما معرفی می کنیم. بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که شما می توانید با سرچ در یوتیوب از فیلم ها و ویدئو های آموزشی در این باره استفاده لازم را داشته باشید. اگر تمایل دارید که از سایت های ایرانی استفاده کنید که ما به شما آپارات را معرفی می کنیم که با دیدن فیلم های آموزشی در آن بتوانید به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

روشی دیگر نیز وجود دارد که عضویت در چنل های تلگرامی می باشد. بهتر است بدانید در تلگرام کانال هایی ساخته شده است که با قرار دادن فیلم های آموزشی در آن به شما کمک خواهند کرد. باید بدانید که با در این مقاله به محاسبه مارجین و هم چنین نحوه محاسبه پروموشن کالایی می پردازیم و آن ها را برای شما مورد بررسی قرار می دهیم.

تفاوت مارجین و مارک آپ از زبان فعالان حوزه اقتصادی ایران

تفاوت مارجین و مارک آپ از زبان فعالان حوزه اقتصادی ایران

بهتر است بدانید که تا به امروز تمامی اقتصاد دان ها نظراتی را راجع به این موضوع منتشر کرده اند و ما در این بخش به برخی از نظرات آن ها نیز می پردازیم. به طور کلی می توان با برخی از نظرات نیز آشنا شد. نحوه محاسبه آفر کالایی در این بخش توضیح داده می شود. ما در این بخش برخی از کالج های مربوطه را معرفی کرده ایم و شما می توانید به واسطه این کالج ها به برخی از آموزش ها دسترسی پیدا کنید چرا که برخی از آموزش های این محل مربوط به این امر نیز می باشد و توسط مقاله ها و یا افراد توضیح داده می شود.

محمد حسینی برای تفاوت مارجین و مارک آپ

محمد حسینی دکترای اقتصاد از دانشگاه تیلبرگ هلند را دارد و دارای رتبه و مرتبه استادیار در ایران می باشد. این شخص درباره تفاوت های مارجین و مارک آپ به طور کلی توضیح می دهد و می گوید که این امر یکی از واجبات در برخی از محاسبات می باشد.

از نظر این شخص مارکت جین و مارک آپ نوعی عملکرد و نگاه به حساب ها می باشد اما این امر از نظر ذهنی یکسان نیست و در محاسبات در فروش نیز نقش خود را ایفا می کند. باید بدانید که تا به امروز بسیاری از اقتصاد دانان ایرانی نزد استاد محمد حسینی نیز به یاد گیری پرداخته اند و می توان گفت که این امر باعث شده است که تعداد زیادی از مقاله ها و یا مطالب مربوط به این امر به واسطه این امر باشد که مربوط به یک مطلب از بین تمامی شاگردان این شخص باشد.

محمد هلاکویی برای تفاوت مارجین و مارک آپ

برخی از مقالات در دنیای ارز دیجیتال به دست نوشته این استاد بر می گردد و در حال تحلیل ارزهای زیادی نیز می باشد. دکتر هلاکویی درباره مارک آپ به این گونه توضیح داده است که به واسطه مارک جین و مارک آپ در دنیای ارزهای دیجیتالی نقش مهمی را برای احتساب سود های مشتریان و برخی از ارزها دارد.

این امر را دیدگاهی از نگاه مشتری و از نگاه فروشنده می داند و حاشیه سود را نسبتی می داند که با آن حاشیه سود را محاسبه می کند و این امر به این معنا می باشد که بعد از کسر مالیات بر روند خاص نیز تاثیر می گذارد و محاسبات انجام می شود.

احمد کلاته برای تفاوت مارجین و مارک آپ

احمد کلاته دارای آکادمی مربوط به کسب و کار اینترنتی می باشد و می توان گفت که یکی از بهترین آکادمی ها را در این عرصه دارد. شما می توانید برخی از مقالات دیجیتالی را در صفحه اصلی نیز بخوانید. باید بدانید که در حسابرسی ها درآمد خالص و یا سود خالص به میزان سود های باقی مانده برای یک فروشگاه و یا شرکت می باشد که بعد از کسر نمودن و بعد از آن مجموع بها کالا مشخص می شود. تمامی هزینه های مالیاتی و برآمد های مالی در یک دوره حسابرسی نیز حساب می شود و این امر می تواند به واسطه این دو حساب گر باشد.

حاجی محمدی

علی حاجی محمدی مشاور کسب و کار ها اینترنتی می باشد و از سال 84 مشغول به انجام برخی از عملیات اینترنتی شده است. شما می توانید به واسطه این شخص به تمامی مقاله های مربوط به کسب و کار های اینترنتی نیز دسترسی پیدا کنید. شما می توانید به واسطه برخی از اطلاعات درباره استفاده این دو روش محاسبه کمی فکر کنید و تصمیم گیری کنید. مارک آپ اضافه بها نیز می باشد و این امر یک عمل نسبی می باشد. این امر از تقسیم سود خالص بر قیمت خرید نیز محاسبه می شود و این به این معناست که قیمت خرید از قیمت فروش باید کم تر باشد.

کالج اسپارک

مجموعه ای از تحلیل گر های مهم در این کالج جمع شده اند و تمامی آموزش های خود را در اختیار همه قرار می دهند. شما می توانید در برخی از کلاس ها و وبینار های آن ها به واسطه کلاس ها نیز شرکت کنید. بهتر است بدانید که تمامی اطلاعات راجع به مارجین و مارک آپ در مقاله ای برای شما گرد آوری کرده است و ما به شما پیشنهاد خواندن این مقاله را می دهیم.

این کالج درباره حاشیه سود نسبتی است که به وسیله آن میزان سود خالص نیز مشخص می شود و این امر مقدار سود بعد از کسر مالیات را بر فروش خالص نیز تقسیم می شود. اگر به دنبال سوال مارجین سود چیست هستید، می توانید برخی از اطلاعات لازمه را دنبال کنید.

دانستن تفاوت مارجین و مارک آپ برای افراد مبتدی لازم است؟

دانستن تفاوت مارجین و مارک آپ برای افراد مبتدی لازم است؟

باید در نظر داشته باشید که نه تنها افراد مبتدی بلکه اشخاصی که بسیار در این زمینه فعالیت دارند باید روز به روز فعالیت های تحلیلی و هم چنین آموزش های روزانه را در این باره داشته باشند. باید بدانید که دانستن تفاوت ها در این عرصه یک روش بسیار خوبی برای به دست آوردن اطلاعات مفید و هم چنین یکی از روش های خوب برای تشخیص خوب و بد می باشد که برای افراد مبتدی نیز بسیار مفید و کار راه انداز می باشد.

در نظر داشته باشید که افرادی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی و هم چنین بدون استفاده از تحلیل های درست، سرمایه های زیادی را از دست داده اند که جبران ناپذیر بوده است به همین دلیل نه تنها افراد مبتدی بلکه اشخاص سرشناس نیز باید روزانه تحلیل های لازم را در این رابطه داشته باشند و تفاوت بین ارزها و مباحث دیگر را مورد بررسی قرار دهند.

سوالات متداول

باید بدانید که واژه مارکت آپ در حقیق همان ارزش بازار می باشد. در نظر داشته باشید که این فرآیند یکی از عواملی است که در تعیین رمز ارز بسیار مفید می باشد و یکی از روش هی تعیین رمز ارز می باشد.

دو نگاه متفاوت برای حساب رسی به برخی از سود ها برای خریدار و فروشنده می باشد و این امر در تمامی بازار ها و با روش های متفاوت خود انجام می شود.

اقتصاد ان هایی مانند حاجی محمدی، احمد کلاته، دکتر هلاکویی و محمد حسینی نیز درباره این امر صحت کرده اند. باید بدانید که کالج اسپارک در این باره اطلاعاتی را به صورت مقاله در دسترسی عموم گذاشته است.

حاشیه سود های عملیاتی به نسبت سود ها عملیاتی می باشد و این امر محاسبه از پایین محسوب می شود و این امر باعث در بر گرفتن اقلامی مانند سود و هزینه بهره و درآمد نیز می باشد. این امر معیار بهتر و قوی تری برای محاسبه سود ها می باشد.

بر روی قیمت ها محصولات با سود آن ها تاثیر می گذارد و دارای روش های متفاوتی برای حسابرسی می باشد و این روش ها دارای دو نوع می باشد.

به عنوان حاشیه سود معرفی شده است و از تفاوت بین قیمت خرید و فروش نیز به وجود می آید. این امر برای هر مشتری متفاوت است و جدا از آن می توان گفت که باعث جذابیت در خرید می شود.

در این بین یکی دیگر از مزایا مارژین مشخص می شود که این امر بستگی به هنر تعیین کالا توسط این محاسبه می باشد. شما می توانید به راحتی به برخی از مزایا این امر دسترسی پیدا کنید.

باید بدانید که مارژین ها باعث زنده ماندن محصول در بازار نیز می شود و این مار نشان دهنده یکی از ویژگی های آن می باشد. باید بدانید که تا به امروز عوامل و مزایا زیادی را برای سیستم ها به وجود آورده است.

استراتژی ها در فروشگاه و یا شرکت، تنوع محصول های عرضه شده، بسته بندی ها و برخی از تبلیغات و نوع بازار نیز مهم می باشد و این عوامل مربوط به تعیین مارژین نیز می باشد.

در حال حاضر این امر دارای چندین نوع می باشد که یکی از آن ها مارژین فارکس و مارژین بایننس نیز می باشد. به یاد داشته باشید که هر کدام از این دو دارای مراحلی برای حساب گر نیز می باشند.

یک روش قدیمی در بازار مالی و سنتی نیز می باشد که مربوط به معاملات اهرمی می باشد و چون مارژین تریدینگ یک فرآیند می باشد که در طی آن با ساخت اهرم موجودی ارز دیجیتال است و مبلغی را اضافه تر برای سرمایه خود قرض می گیرد. تا کاربر بتواند معاملات را با سرمایه بیشتری انجام دهد.

هزینه تولید چیست؟ (انواع و عوامل مؤثر بر آن)

هزینه تولید عامل مهمی در روند تولید یا ارائه‌ی محصول در هر شرکتی است. درک نحوه‌ی محاسبه، ثبت و کنترل هزینه‌های تولید بخشی اساسی در اطمینان از مقرون‌به‌صرفه بودن و سودآوری محصولات شرکت‌ها به شمار می‌آید. برای درک هزینه‌های تولید محصول باید بدانید که هزینه‌ تولید چیست و چگونه بر موفقیت شرکت تأثیر می‌گذارد.

در همین راستا،‌ در این مطلب هزینه‌ تولید را تعریف می‌کنیم، انواع مختلف هزینه‌های تولید را بررسی می‌کنیم و درمورد عواملی که بر هزینه‌ تولید شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند، بحث می‌کنیم.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

تعریف هزینه‌ تولید

اصطلاح «هزینه‌ تولید» به تمام هزینه‌هایی گفته می‌شود که شرکت موردنظر هنگام ارائه‌ی خدمات یا تولید محصول متحمل می‌شود. هزینه‌های تولید هزینه‌های مختلفی را شامل می‌شوند که از آن جمله می‌توان به هزینه‌ی مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارکنان، تعمیر و نگه‌داری کارخانه و هزینه‌ی حمل‌ونقل اشاره کرد؛ هم‌چنین، هزینه‌هایی هم‌چون مالیات‌بر‌درآمد که مربوط به فرایندهای تولید یا تسهیلات شرکت‌ها هستند، جزء هزینه‌های تولید دسته‌بندی می‌شوند.

به طور معمول، شرکت‌ها هزینه‌ تولید را در قالب «هزینه‌ی هر واحد محصول» محاسبه می‌کنند که شامل مقدار پول موردنیاز برای تولید یک مورد خاص است. حسابداران برای محاسبه‌ی هزینه‌ی هر واحد محصول، هزینه تولید را محاسبه می‌کنند و سپس آن را بر تعداد واحدهای تولیدشده تقسیم می‌کنند. پس از آن، آن‌ها می‌توانند هزینه‌ی هر واحد محصول را در نظر بگیرند و درمورد نحوه‌ی قیمت‌گذاری کالای فروشی تصمیم گیری کنند.

به طور معمول، شرکت‌ها برای سودآوری به فروش اقلامی بیش‌تر از هزینه تولید آن‌ها نیاز دارند. اگر هزینه تولید محصول برابر یا بیش‌تر از قیمت فروش آن‌ها باشد، شرکت موردنظر با خطر ضرر یا شکست مواجه می‌شود؛ به نمونه محاسبه حاشیه فروش همین دلیل، می‌توان گفت که هزینه‌ی تولید عامل مهمی است که شرکت‌ها باید هنگام ارزیابی موفقیت شرایط مالی خود، آن را در نظر بگیرند. اگر هزینه‌ی تولید محصول به طور مداوم بیش‌تر از سود حاصل از آن باشد، ممکن است شرکت برای حفظ بودجه‌ی خود، به توقف تولید نیاز داشته‌باشد. به همین ترتیب، اگر هزینه‌های مربوط به ارائه‌ی سرویسی خاص بیش از حد زیاد شوند، شرکت باید ارائه‌ی آن سرویس را متوقف یا برای کاهش هزینه‌های مربوط راهی پیدا کند.

انواع هزینه تولید

هزینه تولید را می‌توان به ۲ دسته‌ی مجزا تقسیم کرد که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را شامل می‌شوند.

۱. هزینه تولید مستقیم

هزینه تولید مستقیم

هزینه‌های مستقیم هزینه‌هایی هستند که به طور مستقیم به عنوان هزینه‌ی محصولات خاص، خدمات، مشتریان یا سایر موارد محصولات تولیدی ارزیابی می‌شوند.

تیم حسابداری شرکت‌ها به طور معمول هزینه‌های مستقیم را در هر مرحله از مراحل تولید ثبت می‌کنند و سپس آن‌ها را با هم جمع می‌کنند تا هزینه‌ی‌ کلی تولید هر محصول به دست آید. هزینه‌های مستقیم اغلب متغیر هستند، به این معنی که ممکن است، بسته به عوامل مختلف، نوسان داشته‌باشند؛ به عنوان مثال، ممکن است قیمت روغن موردنیاز دستگاه‌های تولیدی در هر سال بالاتر یا پایین‌تر باشد. به طور مشابه، تغییر در حداقل دستمزد کارکنان ممکن است باعث افزایش دستمزد ساعتی کارگران سطوح پایین‌تر شود.

در حالت کلی، هزینه‌های مستقیم موارد زیر را شامل می‌شوند:

 • مواد خام؛
 • لوازم تولیدی؛
 • دستمزد کارگران؛
 • کمیسیون‌ها.

۲. هزینه تولید غیرمستقیم

هزینه‌های غیرمستقیم به هزینه‌هایی گفته می‌شوند که با روند تولید همراه هستند، اما نمی‌توان آن‌ها را به طور مستقیم در روند تولید محصول ارزیابی کرد.

برخی از هزینه‌های غیرمستقیم را نمی‌توان به عنوان عاملی دخیل در هزینه تولید محصولی خاص به شمار آورد؛ در عوض، این هزینه‌ها به عنوان بخشی از هزینه‌های سربار تولید در نظر گرفته می‌شوند.

هزینه‌های سربار تولید شامل هزینه‌هایی هستند که روند تولید محصول یا خدمات را، بدون تأثیرگذاری مستقیم روی این روند، تسهیل می‌کنند. تشخیص راه‌هایی برای شناسایی، ثبت و کنترل هزینه‌های سربار غیرمستقیم تولید یکی از کارآمدترین راه‌ها برای کاهش هزینه‌ی تولید شرکت است.

برخی از مهم‌ترین هزینه‌های سربار تولید عبارت‌اند از:

 • هزینه‌ی لوازم اداری؛
 • پول آب و برق ساختمان؛
 • حقوق ناظران یا کارکنان پشتیبانی؛
 • هزینه‌ی اجاره‌ی مکان شرکت؛
 • هزینه‌های نگه‌داری.

عوامل مؤثر بر هزینه تولید

چندین عامل خاص می‌توانند هزینه تولید محصولی خاص یا سرویسی را به شدت تحت‌تأثیر قرار دهند؛ برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

۱. تقاضا

با رشد موفقیت شرکت‌ها، تقاضا برای محصولات خاصی از آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. ممکن است شرکت موردنظر برای پاسخ‌گویی به سفارش‌های مشتریان، به خرید مواد خام بیش‌تر، استخدام کارگران جدید، گسترش امکانات تولید یا حتی افتتاح جایگاه دومی نیاز داشته‌باشد. در حالت ایدئال، این شرکت می‌تواند با استفاده از سود حاصل از مشتریان جدید خود، هزینه‌های اضافی ناشی از تولید بیش‌تر را جبران کند.

۲. تکنولوژی

تکنولوژی- هزینه تولید

با پیشرفت تکنولوژی، برخی از کسب‌وکارهایی که پیش از این به طور سنتی و با نیروی انسانی اداره می‌شدند، به سمت انجام کارها توسط ماشین‌ها و سیستم‌های خودکار پیش می‌روند. بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که به جای کارمندان، از ربات‌های تولیدکننده استفاده کنند؛ به این ترتیب، هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کار انسانی در شرکتشان کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، به‌روزرسانی تجهیزات کارخانه، نصب سیستم‌های کامپیوتری جدید یا آموزش کارکنان در استفاده از رابط‌های دیجیتال جدید می‌تواند روند تولید را تسریع کند و هم‌چنین هزینه تولید را کاهش دهد.

۳. نرخ ارز

اگر شرکتی مواد اولیه‌ی خود را از خارج از کشور وارد کند، نرخ ارز در زمان خرید مواد تا حد زیادی می‌تواند روی هزینه تولید تأثیر بگذارد. در صورت افزایش نرخ ارز، مواد موردنیاز شرکت برای تولید محصولاتش ارزان می‌شوند؛ با وجود این، نرخ بالای ارز می‌تواند رقابت میان شرکت‌های صادرکننده را کاهش دهد؛ به این ترتیب، ممکن است هزینه‌ها ثابت بمانند یا حتی افزایش یابند.

۴. نرخ بهره

یکی دیگر از هزینه‌های غیرمستقیم شرکت‌ها وام آن‌هاست؛ به عبارتی، اگر شرکتی برای پرداخت هزینه‌ها از بانک یا نهاد دیگری وام گرفته‌باشد، نرخ بهره‌ی وام می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. در واقع، افزایش نرخ بهره مبلغ بازپرداختی از جانب شرکت موردنظر را افزایش می‌دهد. شرکت‌ها هنگام محاسبه هزینه تولید باید در گزارش‌های مالی خود امکان نوسان در نرخ بهره‌ی وام‌های بانکی را در نظر بگیرند.

۵. هزینه‌ی مواد

هزینه‌ی مواد اولیه‌ی لازم برای تولید، بسته به سال تولید، شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، می‌تواند متغیر باشد؛ به عنوان مثال، ممکن است قیمت فولاد، بسته به ثبات مالی کارخانه‌ی فولاد یا هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش یا کاهش یابد. از سوی دیگر، قیمت نفت و بنزین به دلیل ارتباط آن‌ها با حمل‌ونقل و تحویل محصول، تقریبا در هر صنعتی بسیار تأثیرگذار است.

۶. نرخ مالیات

نرخ مالیات- هزینه تولید

مالیات هزینه تولید غیرمستقیم کسب‌وکار است که می‌تواند هزینه‌های سربار سالانه‌ی شرکت را به طور چشم‌گیری افزایش دهد. ممکن است مالیات شرکت‌ها در طول ۱ سال، بسته به تغییرات قوانین دولتی، بیش‌تر یا کم‌تر شوند. به این ترتیب، عواملی مانند استخدام چند کارمند جدید در شرکت، افزایش حق بیمه کارکنان و مالیات کارگران می‌توانند به افزایش هزینه‌های تولید منجر شوند.

انواع هزینه یابی و روش تشخیص آن در حسابداری مدیریت

تحولات سریع در صنایع تولید جهان، شامل رقابت سنگین در بازارهای جهانی ،نوآوری تکنولوژی و پیشرفت سیستم های کامپیوتری بوده است.این تحولات موجب شده است که شرکت هایی که توانایی هماهنگ کردن عملیات خود را با شرایط جدید داشته اند ،به صورت شرکت های موفق جهانی درآیند و شرکت هایی که چنین شرایطی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند.تغییرات فناوری ورقابت و خلق ثروت از طریق خلق ارزش از مشخصه های محیط اقتصادی پویا و کسب و کار امروز است،تداوم فعالیت و بقا در این محیط پارادایمی است که مدیران و صاحبان بنگاه های اقتصادی بالاخص صاحبان صنایع بر آن اتفاق نظر و تمرکز دارند. حضور اقتصادی در این عرصه به در اختیار داشتن اطلاعات دقیق ،مربوط و قابل اعتماد بستگی مستقیم دارد. اطلاعات بهای تمام شده به عنوان اقلام مهم نقش با اهمیت در تصمیم گیری مدیران در این حوزه دارد،که انتظار می رود ویژگی های کیفی با اهمیتی نظیر دقیق بودن ، مربوط بودن و قابل اعتماد بودن را داشته باشد.

تهیه و تدارک اطلاعات بهای تمام شده با ویژگی مذکور ، به روش های نوین نیاز دارد تا ضمن فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز مدیریت ، عوامل تغییر بهای تمام شده را نیز گزارش کند. به عبارتی دو منظر دقت در محاسبات بهای تمام شده (گذشته نگر) و مدیریت بهای تمـــام شده(آینده نگر) را تــواما مورد توجه قرار دهد.
توجه به این موضوع اهمیت زیادی دارد که ارزش و ارزش آفرینـی امری تصادفی نبوده و نخواهد بود. بلکه امری منطقی ،قانون مند و منظم، بر پایه اتخاذ تصمیمات کارآمد واثر بخش با صرفه ی اقتصــادی از طریـق اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری منابع و برنامه ریزی اسـت کــه از جمله ی آنها ، اعمال مدیریت بر هزینه با بهره گیری از روش های نوین می بـاشد، که در این فرآیند شناخت هزینه (معلول) در فرآیند علت وقوع هزینه تواما ضروری است.

انواع هزینه یابی و روش تشخیص آن در حسابداری مدیریت

تعریف هزینه یابی

فرآیند تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمات را هزینه یابی می گویند.

انواع هزینه یابی:

 1. هزینه یابی سنتی
 2. هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
 3. هزینه یابی بر مبنای هدف
 4. هزینه یابی بر مبنای حجم تولید
 5. هزینه یابی چرخه زندگی محصول
 6. سیستم های هزینه یابی سنتی و نارسایی آنها

در اواخر دهه ۸۰ تعدادی از صاحب نظران حسابداری و مدیریت به مدیران سازمان ها به خاطر استفاده و به کارگیری از سیستم های حسابداری سنتی ایرادات زیادی گرفتند ، مشکل و انتقاد اصلی صاحبنظران این بود که هزینه ها یی که توسط سیستم هزینه یابی سنتی ارائه می شود، اطلاعت دقیقی را در مورد بهای تمام شده خدمات و محصولات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد و حتی با ارائه ی اطلاعات غلط باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیری ها می گردد.از دیدگاه کلی مهم ترین نارسایی ، سیستم های سنتی به شرح زیر است:

مهم ترین نارسایی های سیستم های هزینه یابی سنتی

۱- عدم توانایی در ارائه ی اطلاعات بهای تمام شده، خصوصا در سازمان هایی که خدمات متنوع و گوناگونی

را به مشتریان ارائه می کنند.

۲- عدم تفکیک حوزه هزینه های غیر مشابه

۳-استفاده از مبنای مشترک و واحد برای تخصیص هزینه ها

۴- عدم تهیه اطلاعات دقیق در مورد بهای تمام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری

۵- سیستم سنتی مزایای به دست آمده از دگرگونی فرآیندها و بهبود در روش ها را به عنوان صرفه جویی در

نیروی کار به حساب می آورد، بنابراین بهبود عملکردها را در فرآیند های عملیاتی را نشان نمی دهند.

۶-سیستم های هزینه یابی سنتی ، اطلاعات واقعی را از فرآیند عملیات و هزینه ها نشان نمی دهند.

علاوه بر نارسایی سیستم های سنتی ، رشد رقابت و پیچیده شدن تکنولوژی نیاز به کارگیری و استفاده از روش های جدید هزینه یابی را تشدید نموده است، چون سازمان ها برای قیمت گذاری محصولات و خدمات ، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و … نیاز به دسترسی به اطلاعات صحیح در مورد هزینه ها دارند. بدیهی است که سیستم های سنتی به دلیل ماهیت خود در این زمینه کارا نمی باشند.

انواع هزینه یابی و روش تشخیص آن در حسابداری مدیریت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، با تمرکز بر فعالیت به عنوان ابزاری برای دستیابی به رشد بلند مدت از طریق محاسبه و گزارش بهای تمام شده دقیق و مربوط به طور مستمر، در خط مقدم رقابت در برآورده نمودن بهتر و سریع تر خواسته های مشتریان نسبت به سایر رقبا به کار می رود. این روش ، از جمله روش های نوین هزینه یابی است که با ارائه اطلاعات بهای تمام شده دقیق از یک طرف و شناسایی فعالیت دارای ارزش از فعالیت فاقد ارزش از طرف دیگر در فرآیند مدیریت هزینه کارآمدی دارد.

روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ، در محیط تجاری در حال تغییر و پویا که مشخصه هایی نظیر رقابت ،تغییر ات فناوری و نیازهای مشتریان و ذینفعان از ویژگی های آن است، به عنوان یک ضرورت معرفی و توسعه یافته است،به طوری که روش های سنتی هزینه یابی از توانایی کارآمد و اثربخش و انتظارات پویای مدیران برخوردار نبوده و دارای نارسایی های قابل توجه است. این امر بر اهمیت توجه به هزینه یابی بر مبنای فعالیت افزوده است.

تاریخچه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

با توجه به تغییرات شگرفی که در زمینه تکنولوژی و ارائه روش ها و دیدگاههای جدید از اوایل دهه ی هشتاد ایجاد گردید، سازمان ها به این نتیجه رسیدند که برای ادامه حیات خویش و ارائه خدمات برتر به مشتریان باید شیوه ها و فرآیندهای خود را بهبود بخشند و برای بقاء در بازار ضمن افزایش مستمر کیفیت هزینه ها را به نحو قابل قبولی پایین آورند، البته رشد سریع تکنولوژی در ابعاد مختلف این امکان را تا حدی برای آن ها فراهم می آورد ، اما علاوه بر این ، این سازمان ها می بایست در روش های حسابداری و مدیریتی خویش تجدید نظر کنند، چوان اتکا به روش و تکنیک های سنتی دیگر نمی توانست نیازهای امروزی آنان را برآورده کند.

این نیاز مبرم از یک طرف و رشد و دیدگاه های جدید در زمینه ی حسابداری مدیریت از طرف دیگر ،باعث ایجاد تحول در ارائه روش های نوین محاسبه بهای تمام شده گردید.تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها در اواخر دهه ۱۹۶۰ و آوریل ۱۹۷۰ ایجاد گردید.در این میان کوپر و کاپلان نسبت به دیگران تاثیر بسزایی در انعکاس نارسایی های سیستم حسابداری مدیریت داشتند.

.این نویسندگان معتقد بودند که استفاده از سیستم های سنتی نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست، بلکه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیم گیری صحیح می شود.این نارسایی ها و افزایش رقابت جهانی ، که به امر دسترسی به اطلاعات سریع و به موقع اهمیت زیادی بخشیده است ، منجر به پیدایش شیوه جدیدی برای هزینه یابی موسوم به ((هزینه یابی بر مبنای فعالیت )) گردید.واژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت که بعد ها به سیستم ABC تکامل یافت اولین بار توسط کوپر وکاپلن برای تخصیص هزینه فعالیت های محصولات به کار گرفته شد آثار برخی نویسندگان از جمله سالو منز و استاباس ارائه شده است.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی است که می تواند به طور مجزا و یا همراه با سیستم های موجود هزینه یابی در جهت فراهم کردن اطلاعات مناسب در تصمیم گیری ها استفاده شود. یکی از ویژگی های مهم ABC که آن را از سیستم سنتی متمایز می سازد،توجه به پدیده های نوین عملیاتی اثرات تکنولوژی حاکم بر وضعیت موجود است و تا حد ممکن به کارگیری روش های مناسب ، این اثرات را بطور کمی جذب خدمات ارائه شده می کند.

سیستم ABC در مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی به دلیل استفاده از مبنای متفاوت ، به راحتی قادر به محاسبه و سنجش تاثیر روش های نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد.علاوه بر این سیستم ABC ، فلسفه ی نوین مدیران را بطور کمی در هزینه یابی محصول منظور می کند.فلسفه ی نوین مدیران ، جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و رقابت با سایر سازمان ها در سطح بین المللی است.
برخلاف روش های هزینه یابی ،در سیستم های خدماتی پیچیده معمول نیز کاربرد دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.