شکایت از شرکت های بورسی


فرآیند شکایت از دستگاه های ادارای

در بسیاری از مواقع شهروندان به دلایل مختلفی از کارکرد یک دستگاه دولتی رضایت ندارند. عدم رضایت در برخی از شرایط به حدی است که باعث ایجاد خسارت و ضرر و زیان به شخص گردیده و چاره ای به جز طرح دعوی در مراجع ذیصلاح ندارد.

به گزارش خبر، محمد ناصری راد منتقد سینما در مقاله ارسالی برگرفته از وبگاهِ بنیاد وکلاء با موضوع "فرآیند شکایت از دستگاه های ادارای " به پایگاه خبری گزارش خبر آورده است؛

مرجع رسیدگی به شکایت از ادارات دولتی کدام سازمان و یا نهاد می باشد؟

آیا میتوان به عنوان یک شخص حقیقی از یک نهاد، اداره و سازمان دولتی شکایت کرد؟

تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که در صورت عدم توجه به این مساله امکان تضییع حق، متحمل شدن ضررهای مالی و از دست رفتن زمان وجود دارد.طرح شکایت از اداره دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

دو مرجع برای ثبت شکایات در این زمینه وجود دارند که با توجه به نوع شکایت شما، باید به یکی از آنها مراجعه نمایید:

۱)شکایت به سازمان بازرسی کل کشور
۲)شکایت به دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری: دیوان عدالت اداری زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه تاسیس گردیده و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان تشکیل شده است.

اختیارات دیوان، محدود به مواردی است که در قانون مشخص شده است و شامل موارد زیر میباشد:

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی تخلفات دولتی
رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون ها. این کمیسیونها عبارتند از:
کمیسیون های مالیاتی
شورای کارگاه
هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما
کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری
رسیدگی به شکایات از سازمان تامین اجتماعی
رسیدگی به شکایت از کارمندان دولتی
رسیدگی به شکایات از ادارات دولتی بابت مصوبات غیرقانونی
رسیدگی به تصمیمات و آرای دادگاهها و مراجع قضایی، دادگستری و نظامی، دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و شکایت از نیروهای مسلح در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

مراحل شکایت از ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری

چنانچه شکایت اداری از یک دستگاه دولتی دارید، میتوانید در بدو امر و پیش از طرح شکایت در دیوان، از طریق همان دستگاه دولتی و از طریق بازرسی به پیگیری درخواست خود بپردازید.

البته این امر نافی شکایت از طریق دیوان عدالت اداری نیست.

روند شکایت در دیوان عدالت به شرح زیر میباشد:

ثبت دادخواست تنظیم شده در دفاتر الکترونیک قضایی
تعیین شعبه توسط رئیس شعبه اول یا معاون اجرایی وی با توجه به تخصص شعبه
ارجاع پرونده به شعبه مرجوعه
بررسی شرایط و صحت و نواقص دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه
ارسال دادخواست به رؤیت ریاست شعبه جهت اخذ دستور ارسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده
پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده، وی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست، پاسخ خود را ارسال نماید (عدم وصول پاسخ، مانع از رسیدگی نیست).
شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و تحقیق در خصوص جوانپ پرونده، رای بدوی را صادر می کند.
رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری، غیرترافی است؛ یعنی نیازی به حضور یک یا هر دو طرف دعوی نیست و رسیدگی به صورت تبادل لوایح انجام میگیرد، مگر اینکه شعبه توضیحات یک یا هر دو طرف پرونده را لازم بداند و این توضیحات در مسیر رسیدگی موثر باشند.

سازمان بازرسی کل کشور: بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی، اعلامات و شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگان های دولتی و یا مؤسسات و شرکت های عام المنفعه و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد.

بنابراین شکایاتی که رسیدگی بدانها در صلاحیت سازمان بازرسی است، عبارتند از:

نقض قوانین
عدم انجام وظیفه
اطاله رسیدگی
عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات
تضییع اموال عمومی و دولتی، تخریب و آسیب رساندن به منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد اداری و دیگر تخلفات اداری

توجه داشته باشید که رسیدگی به موارد زیر، خارج از صلاحیت سازمان بازرسی میباشد:

شکایت از مراجع قضایی، دیوان عدالت عداری
رسیدگی به شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
اعتراضات به آراء مراجع غیر قضایی نظیر کمیسیون های مالیاتی، شهرداری ها و هیات های حل اختلاف کارگری
رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی
رسیدگی به تصمیمات شورای عالی انقلاب
رسیدگی به شکایت از روند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراهای شهر و روستا
رسیدگی به تصمیمات دیوان محاسبات کشور و همچنین شورای نگهبان
مراحل شکایت از ادارات دولتی به سازمان بازرسی کل کشور

برای ثبت شکایت در سازمان بازرسی باید مراحل زیر طی شود:

مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامی سازمان بازرسی کل کشور به آدرس اینترنتی: https://shekayat.bazresi.ir/
شرح کامل شکایت خود در قسمت مربوط به شکایت
پیوست نمودن مدارک، مستندات و کلیه ادله ای که ادعای شما را ثابت میکنند (مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر عهده شاکی خواهد بود).
پس از ثبت شکایت، یک کد پیگیری برای شما ارسال میگردد؛ بوسیله این کد پیگیری در هر زمان میتوان از روند رسیدگی به شکایت آگاه شد.
چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو، سه یا چهار مورد)، شاکی باید از مراجع ذیربط به صورت جداگانه شکایت نماید.
چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی مطرح گردد، جهت ثبت با عنوان شکایت، باید یک شخص به نمایندگی ذینفعان، مشخصات فردی خود را وارد نماید.
در غیر اینصورت شکایت مطورحه تنها به عنوان یک اعلامیه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در خصوص شرکتهای حقوقی غیردولتی (خصوصی)، مدیرعامل یا شخص دیگری به عنوان نماینده شرکت مربوطه با ارائه مشخصات کامل خود میتواند شکایت را مطرح نموده تا مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه رسیدگی به اطلاع شاکی خواهد رسید؛ چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شکواییه بایگانی میشود و شاکی به مرجع صالح، هدایت خواهد شد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکاییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد.

به اعلاماتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمیشود؛ مگر آنکه به طور مدلل حاوی مساله مهمی بوده و سازمان، رسیدگی به آن را لازم و ضروری تشخیص دهد.

تفاوت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به دعاوی

با توجه به وظایف و اختیارات هر دو نهاد فوق، هر دو نهاد مجاز به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی و ماموران این واحدها را در حدود وظایف خود دارند؛ صلاحیت یکی، صلاحیت دیگری را نفی نمیکند.

با اینحال میتوان گفت که تنها تفاوت دو نهاد مزبور در نحوه اعمال نظارت است.

به طور مثال چنانچه سازمان بازرسی کل کشور با انجام بازرسی، صدور پروانۀ ساخت بنا را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را به مرجع ذیصلاح در قالب پیشنهاد اعلام مینماید؛ در صورتی که دیوان عدالت اداری در ماهیت پرونده وارد شده و در قالب رای، اقدام به ابطال پروانه مینماید.

شکایت از شرکت های بورسی

کانون کارگزاران بورس، آمار پرونده‌های مورد بررسی در واحد کمیته سازش را با مواردی مانند ۱۱۲ شکایت از شرکت های بورسی و ۶ پرونده برای فرابورسی ها در بهمن و اسفند ماه اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، کانون کارگزاران بورس، آمار پرونده‌های مورد بررسی در واحد کمیته سازش این کانون در بهمن و اسفند سال گذشته را اعلام کرد.

بر این اساس در ابتدای بهمن ۱۰۸ پرونده در جریان رسیدگی بوده و در طول دو ماه تعداد ۱۳۸ پرونده وارده و ۱۴۵ پرونده مختومه اعلام شده و در انتهای اسفند نیز ۱۰۱ پرونده در جریان رسیدگی بوده است.تعداد پرونده های منتهی به سازش و عدم سازش از کل پرونده های مختومه


تعداد دعاوی وارده بر مبنای بورس مربوطه

از مجموع ۱۳۸ پرونده، تعداد ۱۱۲ شکایت در ارتباط با بورس اوراق بهادار، ۶ پرونده مرتبط با فرابورس و ۲۰ پرونده در ارتباط با بورس کالا بوده است. همچنین از مجموع ۱۳۸ دعاوی وارده تعداد ۱۲۰ پرونده مرتبط با کارگزاران و ۱۸ پرونده در ارتباط با ناشران بوده است.
در نهایت موضوعات مورد شکایت در دوماهه پایانی سال ۹۹ از مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاری، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل کالا، استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری، عدم انجام درخواست مشتری و مطالبه سود اوراق بهادار، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری، رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن، مطالبه خسارت ناشی شکایت از شرکت های بورسی از عدم شرکت در افزایش سرمایه و. بوده است.

چگونه تخلفات شرکت‌های بورسی و کارگزاری‌ها را گزارش کنیم

برای اعلام تخلف شرکت‌های فعال در بازار بورس و سرمایه ایران و هم‌چنین کارگزاری‌های رسمی سازمان بورس، شما می‌توانید هم به سازمان بازرسی کل کشور قوه قضاییه اعلام شکایت کرده و به صورت اینترنتی، تخلف مورد نظر خود را ثبت سیتمی کنید و کد رهگیری برای پیگیری تخلف اعلامی دریافت کنید. هم می‌توانید به سامانه رسمی ثبت تخلفات بورس مراجعه کرده و گزارش مبسوط تخلف را اعلام کنید. معمولا پس از ۲ تا ۴ هفته، نتیجه رسیدگی به گزارش شما اعلام خواهد شد. با توجه به اینکه شمار فعالان بازار بورس ایران هر سال افزایشمی یابد و شمار جدیدی از مردم به جمع جامعه سهامداران می‌پیوندند، اعلام تخلفات از کارگزاری ها و ناشران روند صعودی داشته و درگزارش امروز، شیوه اعلام تخلف را معرفی کردیم.

اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، مسئولیت رسمی دریافت و بررسی شکایت های واصله مردمی (شخصیت های حقیقی و حقوقی) را بر عهده دارد. پاسخگویی به شکایات، اتخاذ تدابیر لازم و انجام اقدامات ضروری به منظور حمایت از حقوق و منافع فعالان بازار به استناد بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله وظایف سازمانی این اداره است.

برنامه های زیر در این اداره دنبال می شود:

الف- بررسی و پاسخگویی به شکایات واصله به سازمان بورس و اوراق بهادار

 • رسیدگی به شکایات واصله به سازمان با استفاده از سازوکارهای موجود از جمله سامانه سمتا
 • تفکیک موضوعی و تحلیل شکایات علیه اشخاص تحت نظارت اعم از ناشران، نهادهای مالی یا تشکل های خود انتظام و ارائه گزارش های تحلیلی مرتبط در جهت ارتقاء بهبود عملکرد
 • دعوت از متشاکیان جهت آگاه سازی از حقوق و تکالیف قانونی
 • بررسی منظم و ادواری سوابق و عملکرد شرکت ها در زمینه نقض مقررات و حقوق فعالان بازار سرمایه جهت بهره برداری در اعمال تصمیمات
 • بررسی شکایت از کارکنان سازمان و پاسخگویی با هماهنگی و مشارکت مدیریت های مرتبط
 • تعامل و هماهنگی با اشخاص تحت شکایت از شرکت های بورسی نظارت جهت ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در رویکردها و اقدامات

ب- حمایت حقوقی از کلیه اشخاص تحت نظارت و کارکنان سازمان و سایر تشکل های خود انتظام

 • ارائه گزارش و تحلیل تخلفات ارتکابی (قطعی/در دست بررسی) به مراجع سیاست گذاری و نظارتی ذی‌صلاح
 • ارشاد و آموزش مقررات مرتبط به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • همگام‌سازی بازارهای مالی کشور با استانداردهای بین المللی از جمله مقررات سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) در چارچوب اهداف و مأموریت های اداره
 • اعمال حمایت های قضایی شامل پیگیری انضباطی، حقوقی و کیفری در موارد نقض قوانین و مقررات در مراجع ذی‌صلاح قانونی
 • حمایت های غیرقضایی از مجموعه بازار سرمایه و دستگاه های خارج از بازار در موضوعات مرتبط در موارد ضروری
 • بررسی و پایش مستمر تدوین و اجرای قوانین و مقررات اجرایی بازار سرمایه در راستای اهداف و مأموریت های اداره
 • ارائه پیشنهادها، ابزارها و راهکارهای اصلاحی در خصوص گلوگاه‌های مخاطره‌آمیز بازار سرمایه با توجه به روند و میزان تخلفات مورد شکایت و نحوه عملکرد فعالان بازار

راهنمای ثبت شکایت

به این سایت مراجعه کنید. فرآیندی که در ادامه گفته شده است را دنبال کنید.

شکایت سازمان بورس

تصویر ایندکس سایت اداره رسیدگی به شکایت سازمان بورس

روی گزینه طرح شکایت که با فلش نارنجی مشخص شده است کلیک کنید

به نکات زیر توجه کنید:

 • اگر به عنوان یک شاکی حقیقی طرح شکایت می کنید، گزینه ثبت شکایت شخص حقیقی و در صورتی که به عنوان شاکی حقوقی طرح شکایت می کنید ، گزینه ثبت شکایت شخص حقوقی را کلیک نمایید
 • پس از ثبت اطلاعات شکایت ، سیستم جهت پیگیری شکایت ثبت شده ، کد رهگیری را نمایش می دهد . پس از آن کلیه پیگیری های شاکی نسبت به شکایت ثبت شده ، بر اساس کد مذکور و کد ملی و شناسه ملی شاکی صورت می پذیرد.شکایت از شرکت های بورسی
 • در هنگام ثبت شکایت ، به نکات زیر توجه فرمایید :
  • ورود اطلاعات ستاره دار ، الزامی است .
  • سایز هر فایل پیوستی نباید بیش از ۵ مگا بایت باشد.
  • درج اطلاعات در کلیه قسمت های متنی با زبان فارسی انجام می شود.

  روی گزینه ثبت شکایت حقیقی کلیک کنید

  برای ثبت شکایت، حتما باید میثاق نامه بالا را مطالعه و تایید کنید

  شروع ثبت شکایت در بورس، معرفی خود و درج اطلاعات هویتی است. این اطلاعات کاملا باید صحیح باشد چرا که استعلام خواهد شد و پس از تایید، اجازه ادامه روند را خواهید داشت. وقتی تکمیل کردید، گزینه ثبت درخواست را حتما کلیک کنید تا صفحه بعدی باز شود

  اگر نماینده ای برای معرفی به بورس جهت ایراد شکایت دارید، اطلاعات آن را وارد کنید.

  در قسمت متشاکی در سامانه ثبت شکایت سازمان بورس ایران،عنوان متشاکی را از منوی بالای صفحه انتخاب کنید: نهاد مالی غیر کارگزار، ناشر اوراق بهادار، کارگزار یا تشکل خود انتظام. ثبت شکایت خود را کامل در این بخش انجام و در نهایت، کلید ثبت را فشار دهید.

  اگر قبلا به سازمان بورس شکایت کرده اید و شکایت فعلی شما، مسبوق به سابقه است، اطلاعات آن را وارد کنید تا در بررسی شکایت، مسئولان اداره حقوقی سازمان بورس را یاری دهد.

  اگر شکایت شما، مستند و مستدل است، فایل مستندات و گزارشات را ضمیمه شکایت کنید. در انتها کلید ثبت را فشار دهید

  پس از شکایت از شرکت های بورسی انجام مراحل بالا، کدرهگیری به شما داده خواهد شد و یک پیامک از سازمان بورس دریافت می کنید که به شما برای پیگیری شکایت، راهنمایی لازم را کرده است.

  برچسب‌ها
  مطالب مرتبط
  مطالب دیگر از همین نویسنده
  دیجیاتو
  ۲۲ نظر

  لغو پاسخ

  • میلاد مرداد ۲۷, ۱۳۹۹

  سلام، آقا لطفا یه نظارتی بر این کارگزاری سعدی بکنید لطفا معلوم نیست چکار داره میکنه کل ملت از دستش شکاین بخاطر خدا بهش یه هشدار بدین البته اگه خاطرش براتون عزیز نیست

  • علی زمانی مرداد ۲۷, ۱۳۹۹

  والا آقای زمانی هنوز بازرس بورس نشده است 🙂
  از اطلاع رسانی ممنونیم

  • وحید مهر ۲۳, ۱۳۹۹

  قبلا رو حرف اربابتون صحبت نمیکردیدالان دیگه پشم شده اوشون گفتن تکلیف سهام مردمو مشخص کنید

  ۲ماهه هنوزهیچ مبلغی کارگزاران سعدی بابت فروش شکایت از شرکت های بورسی سهام عدالت برای من واریز نکرده لطفا مسئولین اقدامی کنند به دادما برسند گرفتاریم بدکاری داریم بیکارم

  دوماهه پس ازفروش سهام عدالت خودتوسط کارگزاران سعدی هنوز هیچ مبلغی به حساب من واریز نشده امیدوارم مسئولین جلو این دروغگوهای که قول ۱۵روزه قول داده بودن رابگیرند دارندباپول مردم گرسنه کاسبی میکنند من بیکارم شرمنده زن وفرزندم شدم

  والا من ۲ ماهه سهاممو تو بانک ملی و سینا برای فروش گذاشتم
  بانک ملی ۱۸۰۰ به صورت ۱۰۰ تومن ۵۰ تومن واریز کرد
  نمیدونم چرا فکر کنم پولهایی که آخر وقت اضافه موندرو ریختن برای من
  بانک سینا هم هیچ واریزی برامون نداشته
  عزیزان خیلی زحمت میکشن
  ممنونم ک به فکر مردم گرفتار هستید

  • علی کپتان آبان ۱۰, ۱۳۹۹

  کارگزاری مفید پول سهام عدالت من رانمیدهد.

  • علی میکانیکی آبان ۱۹, ۱۳۹۹

  دولت برای کسری بودجه خود،تریلیون ها تومان از پول مردم را پودر کرده و حالا هیچ کس جوابگو نیست و مقصر هم خود مردم شدند،البته خود مردم هم مقصر هستند که در ایران ماندند،حیف که شرایط خروج از ایران را ندارم…

  کارگزاری سرمایه و دانش یه مشت کلاه بردار دزد شدن کارکنانش راحت میتونن حسابتو خالی کنن یک ریالم بهت پول ندن بعد بندازن گردن بانک اصلا رسیدگی نمیکنن چطور میتونم کارگزار عوض کنم الان نزدیک ۲ ماه فروش سهام زدم زنگ میزنم قسمت پذیرش میگه فروش دست ما نیست پس دست کیه.

  • علی زمانی شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

  به آسانی می توانید از شر کارگزار فعلی خود خلاص شوید. از کارگزاری دیگر، کد آنلاین بگیر و با تغییر ناظر، کلیه سهام خود را به کارگزاری جدید انتقال دهید

  تورخدا چرا مردم مسخره خودتون کردین این پاس میده اون اون یکی به این اخه کسی نیس به داد ما برسه این کارگزاری مفید داره چه غلطی میکنه پول مردم و چرا نمیده فردا همه پول شکایت از شرکت های بورسی مردم جمع میکنه میره بعد میگید اختلاص جرم نیس چراااااااا همش به فکر کلاه برداری هستید

  بخدا مردم صبرشون تمومه مطمعا باشید نفر اول در اخشاشات بعدی هستم

  اقایون دزد بسه دیگه اقابرید از کشورهای دور اطراف خلیج فارس یاد بگیرید شما که خیلی عشق اعراب دارید لعنت به همتون

  کارگزاری مفید پول سهام عدالت من رانمیدهد.

  باتشکربینهایت ازراهنمایی جنابعالی شکایت از شرکت های بورسی شکایت از شرکت های بورسی متاسفانه من چندین شکایت ازشرکت گهرزمین به سازمان بورس بعلت عدم پایبندی به تعهدات خوددرموردواگذاری حق تقدمهای درخواستی داشته باتوجه باینکه درمورخه ۹۹/۰۶/۰۲ازامورسهام تاییدیه نامحدودحق تقدم راتوسط سهامدارشرکت گرفتم ودرمورخه ۹۹/۰۶/۰۵مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ازبانک آینده مشهدبحساب شرکت نزدبانک سپه شعبه بلواراسفندیارساتناکردم وهمانروزواریزوجه راازامورسهام شرکت دریافت کردم واظهارداشتندحق تقدمهای شماارسال میگرددمتاسفانه پس ازگذشت بیش ازچهار(۴)ماه که مبلغ واریزی بحساب بوده شرکت بمن تلفنی اعلام کردندبه شماحق تقدم تعلق نمیگیردووجه واریزی بحساب شمابرگشت میشودوامورسهام اشتباه کرده و؟؟؟. آیااین رفتارشرکت باسهامدارازنظرسازمان بورس موردقبول میباشدوحق وحقوق سهامدارمیبایستی پایمال شودواشتباه و؟؟!!شرکت گهرزمین راسهامدارمتحمل شودلذااگرممکن میباشدمن سهامدارشرکت گهرزمین راراهنمایی کنیدکه چگونه حق وحقوق خودم راازشرکتی که به تعهدات خودش پایبندنیست دریافت کنم باتشکر……………………ضمنامن مشهدی هستم وبرم حرم مطهرامارضا(ع)برای شماآرزوی بهترینهاراخواهم داشت…..جانبازفریبرزفرامرز

  با تشکر از ارائه این اطلاعات، کارگزاری مفید مخصوصاً در زمان ریزش قیمتها NAV ابطال صندوقها رو به روز نمی‌کند برای نمونه NAV صندوق پالایش که ساعت ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۵:۴۰:۰۰ روز چهارشنبه ۷۷,۸۳۰ اعلام شده تا الان یعنی ساعتهای پایانی جمعه ۱۲ دی روی سامانه های مفید به روز نشده و کماکان همان عدد قبلی ۸۰,۹۰۷ نمایش داده می‌شود. نمایش اطلاعات اشتباه مصداق گمراه کردن مشتری و ایجاد ضرر و زیان برای وی هست.

  اداره امر رسیدگی وشکایت درسازمان بورس هیچ کاری انجام نمیدهد ویک شهرستانی را بارها بتهران میکشند تا دراخر میگویند از طریق شوراع حل اختلاف پیکیری نماید بهیچ کدام ازموارد اعلامی انجام وظیفه نمیشود در زمانیهای بنحوی رسیدگی میکنند کهد شائبه تبانی دیده میشود نمونه بسازمان ارسال شد با همین مشخصات

  اقا دقیقا ۴ روزه که از کارگزاری کیان رمز بازیابی میخام بهم نمیدن

  تماما دروغ پردازی وبرای اغفالمردم است هیچ اقدامی انجام نمیدهندوسرگردانی ایجاد میکنند این اداره فقط یک مورد از رسیدگی را بفرماید

  سهم تلیسه ۴ ماه خریداری نداره

  سلام متاسفانه به دلیل عدم سواد ناظرین سازمان بورس به برخی تخلفات کارگزاری ها مثل مشکل نرم افزاری این کار گزاری ها رسیدگی نمیشه و بدتر از اون هم سهامدارن نسبت به این تخلفات ساکت هستند و مطالبگری نمی کنند .

  چرا کارگزاری های مثل اگاه و مفید و.. در این چند سال موقع عرضه برخی عرضه اولیه و…مشکل پیدا می کنند اما موقع فروش و عرضه بازار و.. مشکلی ندارند؟!

  مثل این مدل تخلفات کم نبود یا اشکالات

  مگه میشه کارگزاری ها برای مجوز فعالیت انحصار خاص داشته باشند و با این حجم کارمزد در قبال خدمات ناقص و عدم رفع مشکلات نرم افزاری این چند سال پاسخگو نباشند؟!

  ما دقیقا در کجای کره مریخ هستیم با این مدل مدیریت ها؟!

  من با دو تا کد امروز لغو سفارش خرید افلاین داشتم که گفتند دستور هست که کارگزاری ها متوقف کنند یا لغو سفارش برای خرید دوباره عرضه اولیه امروز و… اما متاسفانه پول من مسدود و برگشت دادع نشد.

  فکر کردن ما گوش هایمان دراز هست ولی چیزی نمی بینیم؟!

  سلام شرکتهای دارویی سود مجمع را خیلی شکایت از شرکت های بورسی دیر و تا سعی دارند نمی دهند الان نزدیک ۹ ماه است ایران دارو سود مرا نمی دهد و بهانه های مختلف میاورد و نه سجامی میدهد و نه بانک معرفی میکند سایت شکایات هم مشکل دارد و عنوان شکایت را نمیشود ثبت کرد خواهشمندم یک راه حلی برایم فراهم کنید

  سریال"سود ندادن" شرکت‌های بورسی/ سهامداران به کجا شکایت کنند؟

  سریال

  سریال پرداخت نکردن سود شرکتهای بورسی مدتها است که در بورس تهران کلید خورده و برخی از شرکتها برخلاف قانون و جدول تقسیم سود به طریق مختلف از پرداخت سود طفره می روند!

  سریال پرداخت نکردن سود شرکتهای بورسی مدتها است که در بورس تهران کلید خورده و برخی از شرکتها برخلاف قانون و جدول تقسیم سود به طریق مختلف از پرداخت سود طفره می روند!

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در شرایطی که اوضاع بورس تهران نابه سامان شده و سرمایه سهامداران از بین رفته است، برخی سهامداران به تقسیم سود نقدی در مجمع دلخوش کرده و قصد دارند تا از این طریق زیان هنگفت خود را اندکی جبران کنند اما برخی شرکتها از پرداخت سود نقدی خودداری کرده و بر خلاف تصویب مجمع ،سودی پرداخت نمی کنند!

  سهامداران می گویند برخی شرکتها سود اعلام کرده اما پرداخت نمی کنند، برخی می گویند سود به حساب واریز شده اما سودی پرداخت نشده است، برخی ها تلفن شرکت را پاسخ نمی دهند برخی هم با مراجعه به بانک با این پاسخ مواجه می شوند که این شرکت سودی برای واریز اعلام نکرده است!

  برخی شرکت‌ها نیز در رسانه ها زمان پرداخت سود را اعلام می کنند ولی در عمل آن سود را نمی پردازند به طوری که برخی شرکتها در بازار سرمایه وجود دارند که سود سال 1388 را در سال 1391 داده و سود سال 1390 را تاکنون پرداخت نکرده‌اند، برخی نیز تلفن بخش سهامداری خود را پاسخ نمی‌دهند و سهامداران نمی‌دانند چطور باید طلب چند ساله خود را از شرکتها بگیرند.

  برخی سهامداران معتقدند که کسی زورش به شرکت‌ها نمی‌رسد و آنها هر طور بخواهند با سهامداران برخورد می کنند زیرا برخی شرکتها در مجمع سود تقسیم کردند ولی با مراجعه به شرکت با این پاسخ مواجه می شوند که هنوز سود سال پرداخت نشده و پرداخت سود سال 1392 نیز مشخص نیست!

  این موضوع در حالی موجب نارضایتی و عصبانیت برخی سهامداران شده و بیشترین شکایات سهامداران را در پی داشته است که تا کنون اقدام عملی برای جلوگیری از تکرار این سریال در بورس تهران صورت نگرفته و برخی از شرکتهای بورسی بدون توجه به مقررات به راحتی از سود پرداختی در مهلت قانونی طفره می روند.

  به این ترتیب در کنار خوش قولی برخی شرکتها در پرداخت سود نقدی ،برخی شرکتها هستند که بدقولی کرده و سود خود را در زمان اعلامی و حتی بعد از مهلت قانونی پرداخت نمی کنند و سهامداران خود را بدون پاسخ رها می کنند.

  این در حالی است که بر اساس قانون بازار سرمایه اگر تخلف شرکتها از سوی کمیته انضباطی محرز شود و شرکت ها بر مبنای رأی صادره از سوی کمیته انضباطی عمل نکنند، در صورت وصول شکایت به هیأت داوری سازمان بورس، این هیأت براساس قانون می تواند از حساب بانکی شرکت ها مبالغ لازم جهت پرداخت سود سهام را برداشت کند.

  اما این قانون در شرایطی وجود دارد که تا کنون برخورد صریحی با شرکتها صورت نگرفته است چرا که اگر برخورد لازم صورت می گرفت و یا مجازات های لازم اجرایی می شد،دیگر شرکتها از ترس مجازات به راحتی نمی توانستند قانون را دور بزنند.

  چرا سهامداران شکایت نمی کنند؟

  در این راستا روح الله حسینی مقدم – مدیر امور ناشران شرکت بورس- در گفت‌وگو با "ایسنا" در خصوص علت پرداخت نکردن سود سنوات گذشته با طرح این سوال که چرا سهامداران از این موضوع شکایت نمی‌کنند؟ گفت:اگر سهامداران طبق تقویمی که شرکت اعلام کرده و در مجمع به تصویب رسانده است،از نحوه پرداخت سود شکایتی دارند می‌توانند از درگاه سایت seo.ir شکایت خود را مطرح کنند تا پیگیری های لازم صورت بگیرد.

  وی افزود: سازمان و شرکت بورس در خصوص درست بودن نحوه تقسیم سود طبق برنامه ی زمان بندی بسیار جدی بوده و اگر از شکایتهای اعلام شده به این جمع بندی برسد که قصور از شرکتها بوده است ، اجازه برداشت به هیات داوری داده می شود تا سود سهامداران را پرداخت کنند، لذا این انتظار می رود تا اگر کسی در این خصوص شکایتی دارد حتما موضوع را از طریق این درگاه اطلاع رسانی کند.

  وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی در این خصوص مطرح نشده است،گفت:شکایاتی از این طریق صورت گرفته است ولی متاسفانه بخشی از این شکایت‌ها مربوط به عدم ارائه اطلاعات درست از سوی متصدیان بانکها است به طوری که فرایند تشریفات واریز سود نقدی از سوی شرکت انجام شده اما متصدی بانک اطلاعات درستی به سهامدار ارائه نکرده است.

  این مسئول شرکت بورس اظهار کرد:بنابراین شکایتها نشان می‌دهد که برخی شرکتها تا حدود زیادی کار خود را به درستی انجام داده‌اند ولی در بخش نهایی که بانکها باشد با مشکلاتی مواجه شده ایم.لذا اگرسهامداران شکایت های خود را از این طریق ارائه کرده و یا کتبا به بورس ارسال کنند، شرکت بورس موضوع را بررسی کرده و نسبت به حل مشکل اقدام می کند.

  حسینی مقدم با شکایت از شرکت های بورسی تاکید بر اینکه قطعا طبق قوانین موجود با ناشرین متخلف برخورد خواهد شد، در پاسخ به این سوال که چرا شرکت بورس از عدم پرداخت به موقع سود شرکتها مطلع نیست، اظهار کرد:تا زمانی که شکایتی در این خصوص صورت نگیرد شرکت بورس تصور می کند که شرکتهای بورسی تمام تشریفات ارائه شده در مجمع و فرایند بعد از آن را به درستی انجام می دهند.

  با شرکتهای متخلف برخورد می کنیم

  وی اضافه کرد: این در حالی است که اگر بعد از انجام شکایت، مشکل مورد بررسی قرار گرفته و این جمع بندی حاصل شود که شرکت در این خصوص تخلف کرده است مطمئنا بر اساس مقررات با شرکت برخورد شده و حتی طبق ماده 37 دستورالعمل پذیرش، شرکت را موظف می کنیم تا تقسیم سود خود را از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام دهد و سپرده گذاری سود را بین سهامداران تقسیم کند.

  مدیر امور ناشران شرکت بورس با اشاره به اینکه تکالیف مجمع شرکتها باید رعایت شود و نظارت در خصوص مجمع با قانون تجارت است،تاکید کرد:سهامدارانی که مشکل سود نقدی دارند مشکل خود را انعکاس دهند تا انشااله به سود خود دست یابند.

  بنابراین سهامدارانی که از پرداخت نکردن سود سهام شرکتهای خود گلایه دارند می توانند با مراجعه به سایت seo.ir و بخش سامانه شکایت، اعتراض خود را مطرح کرده و مسئولان را در جریان تخلفات شرکتها قرار دهند تا هرچه شکایت از شرکت های بورسی سریعتر به پول خود برسند.

  اما در این سریال تکراری این سوال مطرح می شود که چرا بعد از تصویب تقسیم سود در مجمع، 8 ماه فرصت پرداخت سود به شرکتها داده شود؟ این زمان باعث می شود که شرکتها از این فرصت طلایی استفاده کرده و پرداخت سود خود را با تاخیر چند ماهه انجام دهند تا مبلغ پرداخت سود در حساب شرکت باقی مانده و شرکتها خوشان سود آن را دریافت کنند ؛پس چرا تا زمانی که این فرصت طلایی را برای کسب سود دارند از آن استفاده نکنند؟!

  به همین جهت علاوه بر اصلاح قانون باید مشوق هایی برای شرکتهایی که سود خود را به موقع و حتی زودتر از موعد مقرر پرداخت می کنند در نظر گرفته شود تا شرکتها نسبت به پرداخت به موقع سود ترغیب شوند.

  همچنین باید برای شرکتهایی که نسبت به پرداخت سود خود تعلل می کنند به ازای مدتی که سود پرداخت نکرده اند مجازات‌هایی همچون گرفتن مالیات و یا تعلق گرفتن بهره روز شمار در نظر گرفته شود تا شرکتها از زیر پراخت سود در نروند.

  بنابراین سازمان بورس به جهت حفظ حقوق سهامداران و عمل کردن به وظیفه خود باید هرچه زودتر مقرراتی برای پرداخت سریع و به موقع سودها وضع کرده و با شرکتهایی که تخلف می کنند به شدت برخورد کند تا سهامداران خرد را از سردرگمی نجات دهد.

  شکایت از شرکت های بورسی

  کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

  دادسرایار

  چگونه از کارگزاران بورس شکایت کنیم ؟

  چگونه از کارگزاران بورس شکایت کنیم ؟

  چگونه از کارگزاران بورس شکایت کنیم ؟

  بورس بازاری است سازمان یافته که در آن خرید و فروش کالا ، قیمت گذاری ، اوراق بهادار و قرارداد آتی انجام می پذیرد .

  در بورس دو نوع بورس اوراق بهادار و بورس کالا وجود دارد .

  در بورس اوراق بهادار ، اوراق قرضه و سهام و در بورس کالا ، کالا معامله میشود . ولی بصورت کلی بورس در معنی بورس اوراق بهادار به کار گرفته میشود .

  انواع بورس و شکایت از کارگزار بورس

  بورس مسکن : در بورس مسکن به خرید و فروش مستغلات و مسکن میپردازند . پنجمین بورس در ایران ، بورس مسکن میباشد که از سال 1399 در ایران راه اندازی شده است .

  بورس ارز: در بورس ارز به خرید و فروش پول های خارجی می پردازند که در کشور های دیگر رشد زیادی داشته است اما در ایران اجازه فعالیت ندارد .

  بورس کالا : بورس کالا بازاری است که به خریدو فروش کالا های معین می پردازند که همیشه فعال و منظم هست . در معامله بورس کالا ، نام همان کالا گذاشته میشود مانند بورس طلا ، بورس نفت و .

  بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار به معامله دارایی های مالی مثل اوراق مشارکت ، سهام و . می پردازند .

  به بازار خرید و فروش اوراق بهادار در ایران که در محل معینی بصورت ثابت و رسمی تشکیل میشود " بورس اوراق بهادار " می گویند .

  بورس ایران : در سال 1346 بورس اوراق بهادار تهران و در سال 1387 فرابورس ایران تاسیس شد . در سال 1388 سهام عدالت که از سهام چند شرکت دولتی تشکیل شده بود به بخش کثیری از جامعه تعلق گرفت ، به همین دلیل اشخاص به سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداختند و طیفی صعودی از اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه ایجاد کردند همچنین شرکت ها برای عرضه سهام خود در سازمان بورس و اوراق بهادار در صف بازار قرار گرفتند .

  بطور کلی ورود به بازار سرمایه ریسک بالایی دارد که هر چه شخص دانش و اطلاعات تحلیلی خود را بالا ببرد کمتر دچار ریسک میشود به شرطی که نهاد های حکومتی تداخلی در بازار سرمایه ایجاد نکنند .

  فعالیت اشخاص در بورس ادامه داشت تااواخر سال 1398 و اوایل سال 1399 ، که به دلیل اینکه پیش بینی شده بود در سال 1399 با کمبود بودجه مواجه می شوند ، دولت شروع به تبلیغات گسترده و عموم مردم را به سوی این بازار دعوت کرد بدون اینکه زیر ساختی مناسب برای آن ها فراهم آورد . در ابتدا اکثر مردم بدون دانش تحلیلی و اطلاعات مناسب اکثر سرمایه های خود را وارد این بازار کردند که ابتدا به سود دهی و در انتها به زیان منتهی شد .

  در ابتدا باید بگوییم که کارگزار بورس طبق قراردادی ملزم به صیانت و حفاظت از اموال مشتری ها می باشد . اما اگر شما متوجه شده باشید که کارگزار شما تعهدات خود را رعایت نکرده باشد و دچار تخلفاتی شده باشد مثل اختلالی در کد بورسی شما یا انکه از حساب شما بدون اجازه شما پولی کسر شود ، این ها جز تخلفات کارگزاری محسوب میشود . در این موارد باید چه کاری انجام دهیم ؟ چگونه اقدام به شکایت کنیم ؟

  مرجع صالح در شکایت از کارگزار بورس

  الف : مراجع اداری نظارتی شکایت علیه کارگزاران بورس

  سازمان بورس برای حفظ سرمایه و اموال فعالان بورس و با مقرراتی که در شورای عالی بورس وضع شده است ، افراد می میتوانند در این مراجع اداری نظارتی ، شکایت خود را مطرح و پیگیری نمایند .

  مراجع اداری و نظارتی که میتوانید اقدام کنید :

  کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

  طبق قانون اوراق بهادار و بورس بند 5 ماده 1 و ماده 53 قانون بازار جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس وظیفه نظارت و رسیدگی به شکایت از سازمان و نظارت بر عملکرد کارکنان و . را دارد .

  کانون کارگزاران بورس از طریق بخشی به نام " شکایات " به خواست شخص به بررسی و پیگیری شکایت می پردازد .

  سامانه رسیدگی به شکایت های سازمان بورس و اوراق بهادار

  سازمان بورس و اوراق بهادار برای راحتی و بدون مراجعه حضوری و رسیدگی سریع و بهتر به شکایت های فعالان بورس سایتی به http;//shekayat.seo.irرا راه اندازی کرده است تا اشخاص شاکی بتوانند شکایت خود را مطرح و منتظر پاسخ و پیگیری ان بمانند . متصدی کارگزاری مربوطه پس از بررسی و اثبات تخلف ، کارگزار مربوطه را جریمه میکند و به مراجع قضایی فرستاده می شود .

  اداره بازرسی کل کشور

  وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر نهاد های غیر دولتی ، نهاد های عمومی و نهاد های دولتی می باشد . در صورتی که نهاد هایی که در بالا نام بردیم پاسخگو نبودند میتوانید به سایت سازمان بازرسی کل کشور بنام http://shekayat.seo.ir مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و منتظر دریافت کد رهگیری باشند تا سازمان به بررسی شکایت بپردازند و نتیجه را برای شما از طریق سامانه پیامکی ارسال کنند .

  ب : شکایت علیه کارگزاری های بورس

  مراجع قضایی

  افرادی که به علت تخلفاتی که در کارگزاری بورس صورت گرفته است دچار ضرر و زیان شده اند میتوانند اقدام به شکایت کنند بطور مثال اگر کارگزاری بر خلاف قرارداد مدتی سایت کارگزاری از دسترس خارج شود و مشتری نتواند به سایت دسترسی داشته باشه و عمل خود را انجام دهد و دچار ضرر و زیان شده است و کارگزاری بطور قانع کننده ای ضرر و زیان را جبران نکرده باشد در این شرایط شخص شاکی میتواند با جمع آوری مستند مدارک ، آن ها را به مراجع قضایی ارجاع دهد و شکایت خود را ثبت کند و منتظر پاسخ و رسیدگی بماند .

  دوستان گرامی در بدو ورود به دادسرا ممکن است با اشخاصی چون دادیار و دادستان رو به رو شوید میتوانید مقالات مرتبطت به آنان را در سایت دادسرایار مطالعه کنید

  مراجع زیر برای شکایت علیه کارگزاری:

  الف : مرجع رسیدگی به شکایات

  1. به سایت مراجعه کنید و روی طرح شکایت بزنید .

  2. در این مرحله صفحه ای روبروی شما باز می شود . در این صفحه شکایت از شرکت های بورسی دو گزینه وجود دارد . اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی . که اشخاص حقیقی ، خود شخص میباشد و اشخاص حقوقی ، شرکت می باشد . در این مرحله شما روی گزینه مورد نظر کلیک میکنید .

  3. در اینجا باید تمامی اطلاعات خود را بخصوص شماره تلفن خود را بصورت صحیح وارد نمایید .

  4. در این صفحه اگر وکیل یا نماینده ی قانونی دارید تمامی اطلاعات و وکالتنامه ی خود را وارد نمایید تا وی بتواند پیگیری کند .

  5. در این بخش باید مشخص شود که شما از شاکی شکایت دارید یا تشکل خود نظام ؟ پس از آن متن شکایت خود را وارد کنید و اگر مدارکی به عنوان مستند شکایت خود دارید در پیوست ان را وارد کنید .

  6.این اخرین مرحله است که شما شکایت خود را ثبت می کنید . سپس یک شماره به عنوان کد رهگیری دریافت میکنید و با آن میتوانید شکایت خود را پیگیری کنید .

  مراجع قضایی و شکایت از کارگزار بورس

  شما عزیزان میتوانید با کمک وکیل پایه یک دادگستری به صورت مشاوره حقوقی 24 ساعته در این زمنیه کمک دریافت کنید

  اگر تمایل به انجام راه های بالا نداشتید میتوانید مستقیما به مراجع قضایی مراجعه کنید . باید مدارکی مستند مبنی بر شکایت خود جمه اوری کرده و از وکیلی درخواست نمایید که متن شکایت نامه ی شما را تنظیم کند . سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بروید و شکای خود را ثبت و مراحل را انجام دهید .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.