فرضیه برابری قدرت خرید


پایان‌نامه
آزمون نظریه برابری قدرت خرید در برابری پول ایران با پول منتخبی از شرکای تجاری همسایه

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، آزمون فرضیه برابری قدرت خرید در برابری ریال ایران با پول منتخبی از شرکای تجاری همسایه شامل، درهم امارات، روپیه پاکستان و دینار عراق با بکارگیری داده‌های سری‌زمانی نرخ ارز واقعی و نسبت سطح عمومی قیمت‌ها، مربوط به دوره زمانی 2014- 1978 میلادی (1393-1357 شمسی) می‌باشد. لذا بدین منظور از تکنیک گرنجر و آزمون هم-انباشتگی استفاده می‌کنیم. علاوه بر این، ما در این پژوهش سعی داریم تا رفتار نرخ ارز را نسبت به سطح قیمت‌های داخل به خارج، با استفاده از مدل‌ غیرخطی LSTAR مورد فرضیه برابری قدرت خرید بررسی قرار دهیم. نتایج بدست آمده در این مطالعه حاکی از وجود شواهد کافی جهت پذیرش تئوری برابری قدرت خرید برای برابری ریال ایران با درهم امارات و همچنین ریال ایران با روپیه پاکستان بوده و لذا این تئوری در برابری پول ایران با پول کشورهای مذکور تایید می ‏شود. اما نتایج بدست آمده در رابطه با ریال ایران و دینار عراق، تئوری برابری قدرت خرید را برای کشورهای مذکور رد می‌کند. نتایج آزمون غیرخطیLSTAR ، وجود یک رابطه همگرایی نامتقارن بین نرخ ارز و سطوح قیمت‌های نسبی را حکایت می‌کند. طبق نتایج تحقیق، زمانی که نرخ ارز بیشتر از نرخ ارز تعادلی باشد، با سرعت بیشتری به سمت نرخ تعادلی حرکت می‌کند و تعدیل می‌شود.

آزمون نظریه برابری قدرت خرید در برابری پول ایران با پول منتخبی از شرکای تجاری همسایه 3/21/2015 12:00:00 AM

بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران در دوره 1339-1391 است. به این منظور از آزمون‌های ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ که در آن‌ها امکان لحاظ شکست ساختاری وجود دارد، استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، فرضیه ریشه واحد برای متغیر نرخ حقیقی ارز با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ فرضیه صفر آزمون، مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و نمی‌توان نتیجه گرفت که نرخ حقیقی ارز پایا است. عدم پایایی نرخ حقیقی ارز نیز به‌معنای رد فرضیه برقراری نظریه برابری قدرت خرید در ایران است. در ادامه برای اطمینان از نتایج آزمون‌های ریشه واحد از آزمون هم‌انباشتگی سیکنن لوتکیپول و روش حداقل مربعات معمولی پویا استفاده شده است. این رویکرد نیز نتایج آزمون‌های ریشه واحد را تأیید کرده و نشان می‌دهد نظریه برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست.

کلیدواژه‌ها

 • نظریه برابری قدرت خرید / ریشه واحد / شکست ساختاری

20.1001.1.17350794.1394.19.74.6.0

عنوان مقاله [English]

Empirical Analysis of Purchasing Power Parity in Iran with Structural Break

نویسندگان [English]

 • jafar haghighat 1
 • reihaneh larijani 2

The purpose of this study is to empirically investigate the theory of Purchasing Power Parity for Iran during 1339-1391. In order to do this, Zivot-Andrews and Lee Strazicich unit root tests, which take the possibility of structural breaks into consideration, have been used. According to the results, the null hypothesis of Zivot-Andrews and Lee Strazicich unit root tests for real exchange rate, i.e. there exists unit root, could not be rejected, and thus, it cannot be concluded that real exchange rate is stationary. The non-stationarity of real exchange rate in turn means that the hypothesis of existence of Purchasing Power Parity in Iran is rejected. To ensure that these findings are valid, Saikkonen Lutkepohl and Dynamic OLS co-integration tests were also applied. These tests confirm the results of pervious unit root test as well, and show that the Purchasing Power Parity theory is not workable for Iran over the period in question.

فرضیه برابری قدرت خرید

نتایج جستجو برای: برابری قدرت خرید

تعداد نتایج: 42471 فیلتر نتایج به سال:

خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل‌های خود بازگشت آستانه‌ای و روش‌ برآورد آنها بوده است. مدل‌های خود بازگشت آستانه‌ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر‌خطی متغیرها می‌باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی‌های مدل‌های آستانه‌ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل‌های آستانه‌ای پرداخته می‌شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه‌ای و خود‌بازگشت آستانه‌ای لحظه‌ای معرفی و.

خودرگرسیون آستانه ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و .

برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی

این تحقیق به کمک روش خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ardl) به برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس رویکردهای پولی و فرضیه برابری قدرت خرید پول پرداخته شده است. به همین منظور، از داده­های سری­زمانی سالانه و مشتمل بر سال­های 1387-1352 برای کلیه متغیرهای تحقیق استفاده شده و جهت انجام آزمون فرضیات تحقیق و انتخاب مدل بهینه، از معیارهای میانگین مجذور خطا (mse) و جذر میانگین مجذور خطا (rmse) در پیش­بینی­های خارج از نمونه، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که دقت پیش­بینی مدل برگرفته شده از رویکرد حاصل از فرضیه برابری قدرت خرید پول، از کمترین معیارهای محاسبه خطای پیش­بینی (بر اساس هر دو معیار mse و rmse) برخوردار بوده و لذا می­توان آن را به عنوان بهترین مدل جهت پیش­بینی نرخ ارز ریال- دلار انتخاب نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موارد استفاده از نرخ برابری قدرت خرید و تفاوت آن با نرخ ارز بازار

برابری قدرت خرید که در متون اقتصادی به PPP معروف است نوعی شاخص اقتصادی است که در سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت رتبه‌بندی و مقایسه درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشورها بکار می‌رود. شاخص برابری قدرت خرید با یکسان نمودن قدرت خرید ارزهای متفاوت و حذف اختلافات سطوح قیمتی در کشورهای مختلف شاخص‌های قابل‌مقایسه‌ای را برای کشورها ارائه می‌دهد. در وا.

اثرات تغییرات نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید بر ارزش افزوده بخش صنعت

نوسانات نرخ ارز و ا نحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد . نظر به اینکه نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر فرضیه برابری قدرت خرید تعادلی بر کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهم یت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این مقاله به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ا.

تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده رهیافت NARDL

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین‌الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست‌گذاران است. نظریه PPP بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین‌المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به .

اثرات تغییرات نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید بر ارزش افزوده بخش صنعت

نوسانات نرخ ارز و ا نحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد . نظر به اینکه نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهم یت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این مقاله به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ا.

یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز

در این مقاله استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فر.

آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) درکشورهای صادرکننده نفت با رویکرد داده‌های پانل

نظریه برابری قدرت خرید بیان‌کننده رابطة بلند مدت بین نسبت قیمت‌ها و نرخ ارز در یک اقتصاد باز است. مقاله حاضر نظریه برابری قدرت خرید (PPP) را در گروه کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از داده‌های سالانه (2003-1965) آزمون می‌کند. برای این منظور از آزمون ریشه واحد پانل جهت بررسی وضعیت مانایی نرخ حقیقی ارز استفاده شده است. شواهد حاکی از این است که فرضیه وجود ریشه واحد در آن دسته از کشورهای صادرکننده نفت که در طی دوره نمونه از داده‌های قابل اتکاء و اقتصاد نسبتاً بازتری برخوردار بوده‌اند، رد می‌شود. به عبارت دیگر نظریه برابری قدرت خرید بر اساس آزمون ریشة واحد پانل در کل کشورهای منتخب صادرکننده نفت پس از خارج کردن کشور لیبی و در برخی موارد ایران برقرار است.

کلیدواژه‌ها

 • برابری قدرت خرید
 • نرخ واقعی ارز
 • کشورهای صادرکننده نفت
 • ریشة واحد پانل

عنوان مقاله [English]

Testing the Purchasing Power Parity in Oil Exporting Countries

نویسندگان [English]

 • Mohsen Mehrara 1
 • Nosrat Abbaszadeh 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 PhD student in Economics, University of Tehran

چکیده [English]

The Purchasing Power Parity theorizes a long-run relationship between prices and exchange rate in an open economy. The validity of this theory is dependent on the selected time period and the data frequency. This paper examines PPP hypothesis in the oil – exporting countries by using annual data (1965-2003). The thesis employs panel unit root technique to test whether the real exchange rates in the panel are mean reverting or not. The evidence shows that the null hypothesis of a unit root is rejected for the group of oil-exporting countries that have reliable data and relatively open economy. Indeed, Purchasing Power Parity is confirmed for the selected countries excluding Libya and Iran suffering official multiple exchange rates with associated exchange restrictions and import controls during sample period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Purchasing Power Parity
 • Real Exchange Rate
 • Oil-Exporting Countries
 • Panel Unit Root Tests
مراجع

منابع

الف- فارسی

1 ـ ابریشمی، حمید و مهرآرا، محسن، اقتصاد سنجی کاربردی (رویکردهای نوین)، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.

2 ـ ادوارد، سباستین، مشکل تنظیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه، اسدالله فرزین وش، مؤسسة پولی و بانکی، تهران، آذرماه، 1373.

3 ـ استقامت، فاطمه، اوپک (سازمان کشورهای صادرکنندة نفت)فرضیه برابری قدرت خرید ، دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران، تابستان، 1383.

5 ـ رحیمی بروجردی، علیرضا، نظام ارزی مطلوب و رفتار نرخ واقعی ارز در مدل­های مالیة بین‌الملل، مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی، 1379.

8 ـ ابراهیمی، امیر هوشنگ، بررسی پدیدة تنظیم نامناسب نرخ ارز واقعی در ایران، رسالة دکتری، دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، 1372.

9 ـ باقری، امیر، تئوری برابری قدرت خرید و بررسی ارزش برابری ریال/ دلار، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1376.

10 ـ ختائی، محمود و خاوری نژاد، ابوالفضل، بررسی رفتار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران، روند، سال ششم، شمارة 20-21 بهار و تابستان، 1374.

11 ـ درگاهی، حسن و گچلو، جعفر، بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز حقیقی در ایران، پژوهش‌نامه بازرگانی، شمارة 21 زمستان، 1380.

12 ـ ذالنور، حسین، آزمون اعتبار فرضیة برابری قدرت خرید، ششمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، 1375.

13 ـ رحیمی، آزاده، بررسی علل کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کنندة نرخ واقعی ارز در چارچوب سه کالایی(ایران)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد دانشگاهتهران، 1382.

14 ـ شجری، هوشنگ و نصر الهی، خدیجه، نظریة برابری قدرت خرید و ساختار بازار در ایران، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی سال دوم، شماره پنجم و ششم، پاییز و زمستان، 1381.

15 ـ شیوا، رضا و خیابانی، ناصر، آزمون برابری قدرت خرید در ایران به روش هم انباشتگی برداری، فصلنامة پژوهش‌های بازرگانی، 1375، شمارة 1.

16 ـ مهرآرا، محسن، نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران، مجلة تحقیقات اقتصادی، 1384، شمارة 75.

17 ـ نصرالهی، خدیجه و طیبی، سید کمیل، برآورد انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری، مجلة تحقیقات اقتصادی، 1383، شمارة 65.

ب- لاتین

18 ـ Levin، A.، Lin، C. F.، and Chu، C-S. J، Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties، University of California، San

19 ـ Montiel، P. and Hinkle، L. E، "Exchange Rate Misalignment: Concepts and Measurement for Developing Countries"، Oxford University press، 1999.

20 ـ IMF Country Report. Islamic Republic of Iran: Article IV Consultation—Staff Report; Staff Supplement; Staff Statement،and Public Information Notice on the Executive Board Discussion، International Monetary Fund، No. 04/306، 2004.

21 ـ IMF Country Report. Libya: Article IV Consultation—Staff Report; Staff Supplement; Staff Statement،and Public Information Notice on the Executive فرضیه برابری قدرت خرید Board Discussion، International Monetary Fund، No. 05/83، 2005.

22 ـ Alba، J. D. and Park، D، Purchasing Power Parity in Developingcountries: Muiti – period Evidence under the current Float، World Development، 31(12)، pp 2049-2060، 2003.

23 ـ Azali، M.، Habibullah، M. S. and Baharumshah، A. Z، Does PPP hold between Asian and Japanese economies? Journal of Japan and the world economy، 13، 35-50، 2001.

24 ـ Bahmani-Oskooee، M، The Purchasing Power Parity Based On Effective Exchange Rate and co integration، World Development، 21(6)، 1993.

25 ـ Chiu، R. L، Testing the purchasing power parity in panel data، International Review of Economics and Finance، 11، 349-362، 2002.

26 ـ Coakley، J. and Fuertes، A. M، New Panel Unit Root Test of PPP، Economic Letters، 57، 17-22، 1997.

27 ـ Devlin، J. and Lewin، M، Managing Oil Booms and Busts in Developing Countries، Draft Chapter for: Managing Volatility and Crises، A Practitioner’s Guide، 2004.

28 ـ Hadri، K، Testing for stationarity in heterogeneous panel data، Econometrics Journal، 3، 148–161، 2000.

29 ـ Hinkle، L. E، and Nsengiyumva، F.، "External Real Exchange Rates: Purchasing power Parity،the Mundell-Fleming Model،and Competitiveness in Tradables"، in Hinkle، Lawrence E and Montiel، Peter J.، (ed. )، Exchange Rate Misalignment: Concepts and measurement for Developing countries، Oxford University Press، 1999.

30 ـ Holmes، Mark، J،Does Purchasing Power Parity Hold in African Less Developed Countries? Evidence from a Panel Data Unit Root Test، Journal of African Economies، 9(1)، 63-78، 2000.

31 ـ Im، K. S.، Pesaran، M. H. and Shin، Y، Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels،Mimeo، Department of Applied Economics، University of Cambridge، Working Paper، No. 9526، 1997.

32 ـ Joseph D. Alba، Donghyun Park، Purchasing Power Parity in Developing Countries: Multi-Period Evidence Under the Current Float، World Development، 31(12)، PP. 2049-2060، 2003.

33 ـ Kónya. L، Panel Data Unit Root Tests with an Application، Central European University، Working Paper، No. 21، 2001.

34 ـ Kwiatkowski، D.، Phillips، P. C. B.، Schmidt، P. and Shin، Y، Testing the Null Hypothesis of Stationary against the Alternative of a Unit Root، Journal of Econometrics، 54، PP. 159-178، 1992.

35 ـ Levin، A.، and Lin، C. F، Unit Root Tests in Panel Data: New Results،Discussion Paper، Department of Economics، University of فرضیه برابری قدرت خرید California، San Diego، No. 93، PP. 35-56، 1993. Diego، 1997.

36 ـ Mkenda، B. K، An Empirical Test of Purchasing Power parity in selected African countries- A panel Data Approach، working papers in Economics، No. 39، 2004.

37 ـ Nagayasu، J، Does the Long-Run PPP Hypothesis Hold for Africa? Evidence from Panel Cointegration، IMF Working Paper، WP/98/123، 1998.

38 ـ Pedroni، P، Panel cointegration،asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests، with an application to the PPP hypothesis، Indiana University، Working Paper in Economics، No. 95-031، June، 1995.

39 ـ Pedroni، P، Panel cointegration،asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests، with an application to the PPP hypothesis: new results، Indiana University، Working Paper in Economics، 1997.

40 ـ Sideris، D، Testing for long-run PPP in a system context: Evidence for the US،Germany and Japan، Journal of International Financial Markets، institutions& Money، 15، 2005.

41 ـ Sarno، I. and Taylor، P. M، Purchasing Power parity and The Real Exchange Rate، IMF Staff Paper، 49(1)، 2002.

42 ـ Tang، M.، Butiong، R. Q، Purchasing Power Parity in Asian Developing Countries: Co integration Test، Asian Development Bank، Number 17، 1994.

43 ـ Yeob Oh، K، Purchasing Power Parity and Unit Root Tests using Panel Data، Journal of International Money and Finance، 15(3)، PP. 405-418، 1996.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.