سود فروش دارایی


حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند

حسابداری

سود يا درآمدهايي که مشمول ماليات نمي باشند يا مشمول ماليات مقطوع اند

سود يا درآمدهايي که مشمول ماليات نمي باشند يا مشمول ماليات مقطوع اند

1- 25 درصد درآمد حاصل از اجاره املاک ( در اين مورد توجه شود که هزينه استهلاک و ساير هزينه هاي ملک اجاري جز هزينه هاي قابل قبول نمي باشد )

2- سود حاصل از فروش يا درآمدهايي که مشمول ماليات مقطوع مي باشد(درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاري ، درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام ساير شرکتهاي خارج از بورس )


3- سودها و درآمدهايي که به موجب قوانين و مقررات مالياتي (فصل معافيتهاي مالياتي مواد132 تا 145 و ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم و قانون برنامه سوم و چهارم توسعه ، قوانين بودجه ، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاري ) معاف از ماليات مي باشند .


4- سود حاصل از فروش دارائيهاي شرکتها و موسساتي که سود فروش دارایی به موجب قانون و مقررات مالياتي تمام درآمد آنها از ماليات معاف است (مانند مشمولين ماده 133 )به استثناي سود حاصل از فروش داراييهاي شرکت هاي توليدي-صنعتي و معدني که معافيت مالياتي فقط محدود به درآمدهاي توليدي و معدني است. ساير درآمدهاي غير توليدي آنها معاف از ماليات نميباشد. بايد توجه شود هر جا سود يا درآمدي معاف از ماليات است، زيان و هزينه هاي مربوط به آن درآمد ، جز هزينه هاي قابل قبول منظور نمي شود .

حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند

سود فروش دارایی

انواع سود شرکت

هدف اصلی از تاسیس شرکت بدست آوردن سود و تقسیم آن بین سهامداران می¬باشد سود و زیان یکی از مفاهیمی است که سهامداران در فعالیتهای اقتصادی خود باید به آن توجه نمایند.

عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه¬ها و استهلاکات و ذخیره¬ها ،هرگاه درآمد شرکت بیش از هزینه ها و استهلاکات باشد شرکت دارای سود خالص است،قبل از بیان سود خالص شرکت سهامی بایستی اصطلاحات چندی را که بعضی از آنها در ماده237 لایحه اصلاحی نیز آمده مورد شناسایی قرار دهیم.

یکی از اصطلاحاتی که در ماده 237 بیان گردیده درآمد می باشد که در تعریف آن می توان سود فروش دارایی گفت هر گونه افزایش در دارایی ها و یا کاهش در بدهی ها که در نتیجه ارائه خدمت یا فروش کالا حاصل شده موجب افزایش سرمایه(حقوق صاحبان موسسه) شود،درآمد نام دارد.

اصطلاح دیگری در ماده 237 ذکر شده ،هر گونه کاهش در داراییها (و یا افزایش بدهی) که در راه کسب درآمد به وجود آمده و موجب کاهش سرمایه (یا حقوق صاحبان سهام)شود،هزینه نام دارد.

تنزل تدریجی و دایم در ارزش اقلام دارایی ثابت در اثر فرسودگی ناشی از استعمال عادی و یا تاثیر عوامل طبیعی با گذشت زمان با نایاب شدن

نماینده هزینه ها و زیانهایی هستند که می بایستی قبل از تعیین میزان سود و زیان واقعی به حساب ((خرج))منظور شوند. ذخیره ها به دو نوع تقسیم می شوند:

1- ذخیره هایی که در قسمت هزینه شرکت آورده می شود مثل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

2- مبالغی که شرکت از سود خود سالیانه برای اینکه وضع مالی خود را تقویت کند کنار می¬گذارد.

از نظر حقوقی به دو نوع ،اختیاری و قانونی تقسیم می شود.

الف) اندوخته قانونی: شرکت باید در هر سال مالی یک بیستم از سود خالص خود را پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل را به عنوان اندوخته قانونی وضع کند اندوخته مذکور تا جایی که به یک بیستم سرمایه شرکت برسد الزامی است (مواد 140و238 لایحه اصلاحی) هدف قانونگذار از پیش بینی اندوخته قانونی بالا بقردن تضمینی طلب طلبکاران از شرکت است.

ب) اندوخته اختیاری: شرکت مختار است در صورت موافقت مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران و اندوخته کردن آن،کنار بگذارد (ماده 140 و 239 لایحه اصلاحی) پس مجمع عمومی باید اندوخته اختیاری را طوری وضع

با توجه به مفهوم مخالف ماده 237 سود سود فروش دارایی ¬ناخالص شرکت عبارت از درآمد شرکت منها¬ی هزینه ¬ها و استهلاکات و ذخیره ها می¬باشد.

3-سود قابل تقسیم:

سود قابل تقسیم را میتوان چنین تعریف نمود : درآمد حاصل در همان سال مالی منهای هزینه ها و استهلاکات و ذخیره های همان سال مالی و منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته های اجباری و اختیاری و سود قابل تقسیم¬ سال¬های مالی قبل و اندوخته¬های اجباری و اختیاری و سود قابل تقسیم سال¬های قبل که تقسیم نشده باشد،نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود اگر مجمع در مورد تاریخ پرداخت سود تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره می تواند آن رامعین کند،ولی در هر حال پرداخت سود باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد سود قابل تقسیم ممکن است به صورت نقد به سهامداران پرداخت شود یا به صورت سهام جدید به آنان داده شود.

4-سود موهوم(سود غیر قابل تقسیم):

طبق ماده 240 لایحه اصلاحی :((. هر سودی که بدون رعایت مقررات تقسیم شود،سود موهوم تلقی خواهد شد. )) و مدیران و مدیر عامل بر حسب مورد در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی و کیفری خواهند داشت و هر گاه حساب¬های شرکت بیانگر عدم وجود سود قابل تقسیم باشد،پرداخت هیچ گونه وجهی به صاحبان سهام میسر نیست و اگر وجهی پرداخت شود در حکم سود موهوم است و قانونگذار برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته است.

اثررویدادهای مالی برمعادله حسابداری

یک ) اولین رویداد مالی درحسابداری ،سرمایه گذاری اولیه (نقد وغیر نقد)می باشدکه موجب افزایش دارایی وافزایش سرمایه می شود ودرواقع در بدهی ها بی تاثیراست.

چگونگی ثبت در حالت اول :

شرح : ثبت سرمایه گذاری اولیه به صورت نقد.

چگونکی ثبت در حالت دوم :(مثلا)

شرح : ثبت سرمایه گذاری اولیه به صورت غیر نقد.

- خرید نقدی داراییها : که درمعادله حسابداری بی تاثیر می باشد.

شرح : ثبت خرید دارایی به صورت نقد.

- خرید نسیه دارایها : که باعث افزایش دارایی وبدهی می شود ودر سرمایه بی تاثیر است.

شرح : ثبت خرید دارایی به صورت نسیه.

سه ) برگشت دارایی های خریداری شده به فروشنده :

- برگشت دارایی خریداری شده به طور نسیه برای فروشنده که موجب کاهش دارایی وبدهی ودر سرمایه بی تاثیر.

شرح : ثبت برگشت دارایی خریداری شده نسیه به فروشنده.

- برگشت دارایی خریداری شده به طور نقد برای فروشنده که کلا درمعادله حسابداری بی تاثیر بوده یعنی بدین معنا که یک دارایی اضافه (بانک) ودارایی دیگر کاهش(دارایی خریداری شده ) یافته است.

شرح : ثبت برگشت دارایی خریداری شده نقد به فروشنده.

چهار ) انجام خدمات برای مشتری :

شرح : ثبت درآمد از بابت ارائه خدمات ودریافت وجوه آن.

شرح : ثبت درآمد از بابت ارائه خدمات به صورت نسیه.

که هردو منجر به افزایش دارایی وافزایش سرمایه می شود ودر بدهی بی تاثیر بوده.

پنج ) وصول مطالبات : که در معادله حسابداری بی تاثیراست.(یعنی یک دارایی افزایش – بانک – ویک دارایی کاهش – حسابهای دریافتنی – می یابد.

شرح : ثبت وصول مطالبات

شش ) پرداخت بدهی ها: که موجب کاهش سود فروش دارایی دارایی وبدهی شده ودرسرمایه بی تاثیراست.

حسابهای پرداختنی/ وام پرداختنی ****

شرح : ثبت پرداخت بدهی ها

هفت ) هزینه ها: که به دوصورت برموسسه تحمیل می شوند:

- وقوع هزینه های نقدی که کاهش دارایی وسرمایه را به دنبال داشته ئدربدهی بی تاثیراست.

شرح : ثبت هزینه برق و پرداخت نقدی آن.

- وقوع هزینه های غیرنقدی که موجب افزایش بدهی وکاهش سرمایه میشود ودر دارایی بی تاثیر می باشد.

شرح : ثبت هزینه برق به طور نسیه (عدم پرداخت وجه آن )

هشت ) برداشت که به طورکلی به سه شکل انجام می شود :

شرح : ثبت بابت برداشت آقای فلانی از بانک / صندوق

- برداشت غیر نقد :(مثلا)

شرح : ثبت بابت برداشت آقای فلانی از به صورت غیرنقدی.

شرح : ثبت بابت برداشت آقای فلانی از موجودی کالا

به طور کلی منجربه کاهش دارایی وسرمایه شده ودر بدهی ها بی تاثیرمی باشد.

نه ) سرمایه گذاری مجدد : به طور کلی سرمایه گذاری مجدد چه نقد وچه غیر نقد موجب افزایش سرمایه ودارایی شده ودر بدهی بی تاثیر است.

- ثبت در صورت سرمایه گذاری مجدد نقدی :

شرح : ثبت سرمایه گذاری مجدد نقدی.

- ثبت در صورت سرمایه گذاری مجدد غیرنقدی :

شرح : ثبت سرمایه گذاری مجدد غیر نقدی.

ده ) درصورت فروش دارایی توسط موسسه که سه حالت ذیل صورت خواهد گرفت:

- فروش به قیمت تمام شده : درمعادله حسابداری بی تاثیراست.

شرح : ثبت فروش دارایی به قیمت تمام شده.

سود ناشی ازفروش دارایی ***

شرح : ثبت فروش دارایی با سود(بیشتر ازقیمت تمام شده)

زیان ناشی از فروش دارایی ***

شرح : ثبت فروش دارایی با زیان(کمتر ازقیمت تمام شده)

ثبت رویداد های مالی درحسابها :

در حسابداری برای ثبت وخلاصه کردن اثرات رویدادهای مالی برمعادله حسابداری یک واحد اقتصادی از( حساب ) استفاده می کنند.برای اینکه اثر هررویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری یعنی داراییها ، بدهی ها وسرمایه مالک نشان دهیم از شکل حساب T استفاده می کنیم.این شکل حساب ،شبیه حرف T انگلیسی است ودارای 3 قسمت به شرح زیر می باشد:

الف ) عنوان حساب

ب ) سمت راست حساب یا بدهکار

ج ) سمت چپ حساب یا بستانکار

خط عمودی حساب را به دو سمت راست و چپ تقسیم می کند .عنوان حساب هم درقسمت بالای خط افقی نوشته می شود . مثلا حساب نقد و بانک یک موسسه به شکل حساب T به صورت زیر نمایش داده می شود:

کاربرد اصطلاحات سمت راست وچپ کمی مشکل است وبدین لحاظ به جای استفاده ازاین دو اصطلاح ، از واژه های بدهکار وبستانکار استفاده میشود.همواره به یاد داشته باشیم که درمورد هرحساب ،بدهکار به معنی سمت راست وبستانکار به معنی سمت چپ حساب می باشد.

قاعده ثبت افزایش وکاهش درحسابها :

هرفعالیت مالی موثر برمعادله حسابداری منجربه کاهش یا فزایش یک یا چند حساب می شود.نحوه ثبت افزایش وکاهش درحسابها به نوع وماهیت آن بستگی دارد .افزایش هردارایی در بدهکار حساب مربوط ثبت می شود.کاهش هردارایی نیز درسمت چپ حساب مربوط ثبت می گردد.درمقابل افزایش بدهی وسرمایه مالک درسمت چپ/ بستانکار وکاهش بدهی وسرمایه مالک درسمت راست/بدهکار نشان داده میشود.

کاهش دارایی بستانکار

افزایش دارایی بدهکار

کاهش بدهی وسرمایه بدهکار

افرایش بدهی وسرمایه بستانکار

خب فکر کنم تا اینجا واسه امروز کافی باشه .در جلسه بعدی به تعاریف اولیه حسابداری که واقعا تاثیر به سزایی دریادگیری شما دوست عزیز داره خواهیم پرداخت.

درس ششم : (کلیه ثبت ها طی دوره مالی درواحدهای خدماتی )

با سلام . دراین درس همونطور سود فروش دارایی که قول داده بودیم به ارائه عمده ثبت هایی که درطول یک دوره مالی درواحدهای خدماتی رخ می دهند ، می پردازیم:

1) ثبت سرمایه گذاری اولیه (همونطور که قبلا گفتیم ) :

2) ثبت دریافت وام :

3) ثبت خرید دارایی ها از قبیل آپارتمان ، ملزومات ، وسائط نقلیه ، اثاثه و.

بانک / حسابهای پرداختنی ****

نکته : درثبت فوق درقسمت بستانکار دو حساب را نوشته ایم ومنظور آن است که درصورت خرید نقدی داراییها حساب بانک و درصورت خرید نسیه دارایی حساب ، حسابهای پرداختنی یا بستانکاران ،بستانکار می گردد.

4) ثبت بازپرداخت بدهی و وام دریافتی:

حسابهای/ وام پرداختنی ****

5) ثبت وصول مطالبات ( حسابهای دریافتنی ):

7) ثبت فروش دارایی ها :

8) ثبت ارائه خدمات به صورت نقد ونسیه :

بانک / حسابهای پرداختنی ****

9) ثبت دریافت خدمات به صورت نقد ونسیه :

بانک / حسابهای پرداختنی ****

10) ثبت پیش پرداختها :

پیش پرداخت مربوطه ****

11) ثبت پیش دریافت ها :

پیش دریافت مربوطه ****

12) ثبت سرمایه گذاری مجدد:

خب اینم از این درس .عمده ثبت های سند حسابداری ودفتر روزنامه در واحدهای خدماتی طی یک دوره مالی به شکل فوق الذکر بودند.امیدوارم استفاده کامل رو برده باشید .درصورت هرگونه سوال درپست اول (ثابت ) مطرح کنید تا نسبت به ارائه جواب اون طی پستی جداگانه ادام نماییم.

توضیح :

در میان نکات زیر، گاهی از شما خواسته می شود فعالیتی را انجام دهید، مطلبی را تعریف کنید یا به سوالی جواب دهید. سعی کنید جواب را در متن کتاب بیابید. اگر در متن کتاب جواب سوال صراحتاً بیان نشده بود، سعی کنید خودتان به سوال مطرح شده پاسخ دهید و اگر نتوانستید از معلمتان بپرسید .

تعاریف اصلی :

همانند اعداد، می توان دو تابع حقیقی را با هم جمع، از هم کم، در هم ضرب و بر هم تقسیم کرد و باز هم یک تابع حقیقی به دست آورد. بسیاری از توابع پیشرفته، به همین صورت به دست می آیند. دو تابع زیر را در نظر بگیرید :

سلام من امین میرزاده ودارای مدرک دیپلم حسابداری هستم و شدیدا علاقه مند هستم به کسب علم حسابداری لطفا کسانی که در این رشته سر رشته دارن یا اطلاعاتی به صورت PDF یا تایپی به ایمیلم فرستید.

سود خالص یا زیان خالص

بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری، سود خالص یا زیان خالص حاکی از تغییرات ادواری در حقوق مالکان(به عبارت دیگر، خالص داراییهای) یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات یا سایر رویدادهای اقتصادی­­ که منجر به درآمدها و هزینه­ ها می شوند، می باشد. از اینرو، سود خالص یا زیان خالص شامل تمام تغییرات صورت گرفته طی یک دوره در حقوق مالکان، به استثنای سرمایه­ گذاریهای مالکان و توزیع بین آنها و چند تغییر خاص دیگر در خالص داراییها، می­باشد. از نظر ریاضی، سود خالص یا زیان خالص با استفاده از درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی به شکل زیر تعیین می­شود:

اقلام غیرمترقبه درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی سود یا زیان عملیاتی = سود خالص یا زیان خالص

نکته : سود (زیان) خالص، تغییر در حقوق مالکان در نتیجۀ درآمدها و هزینه­ های عملیاتی و غیرعملیاتی و اقلام غیرمترقبه می­باشد.

اقلام تشکیل ­دهندۀ سود خالص در دو طبقه قرار می­گیرند: فعالیتهای عادی (شامل اقام استثنایی و عملیات متوقف شده) و اقلام غیر مترقبه. لازم به ذکر است که اثرات انباشته تغییر در رویه­ های حسابداری در محاسبه سود خالص لحاظ نمی­شوند.

در ادامه این مقاله شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن توضیحاتی رو در مورد سود خالص و زیان خالص ارائه خواهیم کرد.

DEZFULL.ACC

دارایی های ثابتی که در جریان عملیات عادی واحد تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرند و انتظار نمی رود که برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشند باید ازحسابها خارج وهرگونه سود یا زیان ناشی از کنار گذاری آنها شناسایی گردد هنگام کنارگذاری دارایی های ثابت مکن است دوحالت وجود داشته باشد :

الف» کنار گذاری دارایی ثابت در پایان عمر مفید : در این حالت حساب استهلاک انباشته دارایی «که مانده آن معادل بهای تمام شده دارایی است »بدهکار شده و حساب دارایی معادل همان مبلغ بستانکار می شود و هیچ گونه سود یا زیانی بابت کنار گذاشتن دارایی شناسایی نمی شود .

بدیهی است دارایی های ثابتی که در پایان عمر مفید خود از منافع آتی برخوردار بوده ودر عملیات عادی واحد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند نباید بهای تمام شده و استهلاک انباشته آنها از حساب ها خارج شود در این صورت مانده حسابها نشان می دهد که دارایی کاملاٌ مستهلک شده ،هنوز مورد استفاده واحد تجاری می باشد

ب»کنار گذاری دارایی های ثابت قبل از پایان عمر مفید : چنانچه دارایی ثابت در جریان استفاده ودر حالتی که بخشی از بهای تمام شده آن مستهلک شده است کنار گذاشته شود باید به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش منعکس و هرگونه زیان ناشی از کنار کذاری شناسای گردد کلیه مخارج تحمل شده برای کنار گذاری دارایی باید به مبلغ زیان اضافه و هرگونه وجه در یافتی بابت فروش دارایی از مبلغ زیان کسر شود

مثال شرکت مینو درپایان سال 13x1 یک دستگاه از ماشین آلات مستعمل خود را که فاقد ارزش بود کنار گذاشت

بهای تمام شده این ماشین آلات 600,000 و استهلاک انباشته آن که در تاریخ کنار گذاری محاسبه ودر حسابها ثبت شده است معادل 500,000می باشد همچنین شرکت مبلغ 30,000بابت پیاده سازی و حمل ماشین آلات به خارج از شرکت پرداخت نمود مطلوب است ثبت لازم در دفتر روزنامه

29/12/ 13x1 استهلاک انباشته ماشین آلات 500,000

زیان ناشی از کنار گذاری ماشین آلات 130,000

ماشین آلات 600,000

مثال جامع :اطلاعات زیر در رابطه با یک دستگاه از وسایط نقلیه ونیزیکی ازماشین آلات شرکت زمزم دردست است

ماشین آلات وسایل نقلیه

بهای تمام شده 8,000,000 5,000,000

استهلاک انباشته 7,000,000 3500,000

مازاد تجدید ارزیابی ---------- 300,000

شرکت زمزم در ابتدای سال x2 اقدام به فروش وسایل نقلیه به مبلغ 1700,000 نمود ماشین آلات شرکت نیز که کارایی خود را از دست داده بود به قصد واگذاری از حساب ها خارج شد ارزش فروش ماشین آلات900,000 وهزینه های فروش آن 50,000 برآورد شد .

تذکر: با توجه به اطلاعات فوق در خصوص ماشین آلات لازم است ابتدا خالص ارزش فروش که تفاوت قیمت فروش وهزینه های برآوردی مربوط به آن می باشد محاسبه وسپس با مقایسه با ارزش دفتری اقل آن انتخاب ودر دفاتر ثبت گردد در رابطه با فروش وسایط نقلیه نیز سود ناشی از مازاد ارزش فروش به ارزش دفتری درحسابها ثبت ومانده حساب مازاد تجدید ارزیابی نیز به سود وزیان انباشته انتقال خواهد یافت

1/1/ 13x2 ماشین آلات «برکنار شده» 850,000

استهلاک انباشته 7,000,000

زیان برکناری ماشین آلات 150,000

ماشین آلات 8,000,000

1/1/ 13x2 بانک 1700,000

استهلاک انباشته 3500,000

وسایل نقلیه 5,000,000

سود فروش وسایل نقلیه 200,000

1/1/ 13x2 مازاد تجدید ارزیابی 300,000

سود وزیان انباشته 300,000

لازم به توضیح است که ماشین آلات برکنار شده در ترازنامه تحت سر فصل سایر دارایی ها «به جای اموال ، ماشین آلات وتجهیزات »منعکس گردد ودرضمن اگر از فروش ماشین آلات تا پایان دوره یقین داشته باشم باید تحت سرفصل دارایی جاری آورده و همان گونه که مشخص است در هر حالت برای آن استهلاکی در نظر گرفته نمی شوداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.